بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تجارت

عنوان انگلیسی مقاله

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

منبع مقاله

Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more