بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تئوری سهام داران

کدمقاله: ۲۲۳۸۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

منبع مقاله

Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۴صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۲

read more