بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

تئوري عمل منطقي

کدمقاله: ۲۲۳۱۰۷

عنوان انگلیسی مقاله

Consumer trust in e-commerce in the United States,Singapore and China

اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com ،ScienceDirect،Omega 35 (2007) 22 – ۳۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۷صفحه / فایل doc فارسی /۴۶صفحه/ ۲۰۰۷

read more