بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

بوم شناسی

نام کامل ژورنال

An International Journal for Scientific Resarch on Interaction Between Agroecosystems and the Environment

نام فارسی ژورنال

ژورنال  بین المللی  برای تحقیقات تخصصی بر روی تعاملات بین نظام و محیط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0167-8809

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/agriculture-ecosystems-and-environment

حوزه های پذیرش مقاله

مشخصات محیطی ، زیستی و پویایی نظام

(Biological and physical characteristics and dynamcs of agroecosystems)

بوم شناسی ، تنوع و پایداری سیستم های کشاورزی

(Ecology , diversity and sustainability of agricultural systems )

ارتباط  بین نظام و محیط طبیعی شامل زمین ، هوا و آب

(Releation ships between agroecosystems and natural Environment including land , air and water )

نظام و تغییرات محیطی جهانی شامل تغییرات آب و هوا ، گاز های گلخانه ای و آلودگی هوا

( Agroecosystems and global environmental changes including climate change , greenhouse gases and air olution )

عواقب زیست محیطی تشدید ،  تخریب خاک ، کاربرد های زباله ، آبیاری و گزینه های کاهش

(Ecological consequences of intensification , soil degradation, waste application , irrigation , and mitigation options )

مفاهیم محیطی استفاده ی زمین های کشاورزی و تغییرات استفاده ی زمین

(Environmental implications of agricultural land and land use change )

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

IET

0167-8809

2.859

183