بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

برزیل

کدمقاله: ۲۲۲۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

منبع مقاله

Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013
Tropical Conservation Science | ISSN 1940-0829 | Tropicalconservationscience.org،۴۷۷،Opinion article
Legalizing environmental

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more