بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

بازار بورس

عنوان انگلیسی مقاله

APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR STOCK MARKET PREDICTIONS: A REVIEW OF LITERATURE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

منبع مقاله

International Journal of Machine Intelligence, ISSN: 0975-2927, Volume 2, Issue 2, 2010, pp: 14-17

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۰

read more