بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت محاسبات ابری

منبع مقاله

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication  ISSN  ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

SECURITY FOR E-GOVERNANCE
ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت برای دولت الکترونیکی

منبع مقاله

Journal of Information and Operations Management,ISSN: 0976–۷۷۵۴ & E-ISSN: 0976–۷۷۶۲ , Volume 3, Issue 1, 2012, pp-254-257

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Secure Software Development Life cycles

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چـرخه زنـدگی توسعـــه نـرم افــزار ایـــمن

منبع مقاله

Dave Feltz 30 Aprill 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰صفحه/ آوریل ۲۰۱۱

read more