بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت سایبر

کدمقاله: ۲۲۹۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Devence in-depth for cyber security with custom anti-virus signature definition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

دفاع در عمق برای امنیت سایبر باتعریف امضا سفارشی ضد ویروس

منبع مقاله

Markson aigbodi, karim ouazzane, Daniel Mitchell, vassil vassilev school of computing, London metropolitan university

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۳

read more