بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

امنیت، پردازش ابری، مقالات ISI با ترجمه فارسی

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت پردازش ابری

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ —

read more