بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

الگوريتم ها

کدمقاله: ۲۱۶۱۰۷ 

عنوان انگلیسی مقاله

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

ترجمه فارسی عنوان مقاله

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

منبع مقاله
Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۴۹ صفحه/ ۲۰۰۷

read more