بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

الکتروشیمی

نام کامل ژورنال

Journal of Colloid and Interface Science

نام فارسی ژورنال

ژورنال کلوئید و علوم واسط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0021-9797

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-colloid-and-interface-science

حوزه های پذیرش مقاله

مواد کلوییدی و نانو مواد (Colloidal Materials and Nanomaterials)

سورفکتانت و ماده نرم (Surfactants and Soft Matter)

جذب، تجریه و الکتروشیمی (Adsorption, Catalysis and Electrochemistry)

فرآیندهای سطحی، خاصیت موئینگی و رطوبت (Interfacial Processes, Capillarity and Wetting)

بیومتریال و نانو پزشکی (Biomaterials and Nanomedicine)

پدیده های نو تکنیک ها (Novel Phenomena and Techniques)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0021-9797

3.172

416