بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصاد

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0899-8256

1.000

82

 

نام کامل ژورنال

Journal of Accounting and Economics

نام فارسی ژورنال

ژورنال حسابداری و اقتصاد

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                   ISSN : 0165-4101

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-and-economics

حوزه های پذیرش مقاله

نقش حسابداری در داخل شرکت (The role of accounting within the firm)

محتوای اطلاعات و نقش ارقام حسابداری در بازار سرمایه (The information content and role of accounting numbers in capital markets)

نقش حسابداری در قراردادهای مالی و نظارت روابط سازمان (The role of accounting in financial contracts and in monitoring agency relationships)

تعیین استاندارد های حسابداری (The determination of accounting standards)

مقررات دولت در افشای شرکت های بزرگ و/یا حرفه حسابداری (Government regulation of corporate disclosure and/or the Accounting profession)

نظریه حسابداری شرکت ها (The theory of the accounting firm)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-4101

3.912

56

 

apo2

 

عنوان انگلیسی  

Knowledge Based Industry In NEPAL

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

     صنیعت  مبتنی بر دانش در نپال

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/  ۲۰۰۳

read more