بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصاد مبتنی بر دانش

apo2

 

عنوان انگلیسی  

THE PHILIPPINES IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY:CHANGE AND CHALLENGES

ترجمه فارسی عنوان

فیلیپین در اقتصاد مبتنی بر دانش: تغییر و چالش ها

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۹ صفحه / فایل doc فارسی /۳۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

Internet and e-commerce – India

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

اینترنت و تجارت الکترونیک – هندوستان

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more