بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصاد مالی

نام کامل ژورنال

Journal of Banking & Finance

نام فارسی ژورنال

ژورنال بانکداری و امور مالی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0378-4266

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-banking-and-finance

حوزه های پذیرش مقاله

حسابداری و گزارشگری مالی (Accounting and Financial Reporting)

سرمایه گذاری های جایگزین (Alternative Investments)

قیمت گذاری دارایی (Asset Pricing)

بهره وری بانکداری (Banking Efficiency)

مقررات بانکداری (Banking Regulation)

پرداخت بدهی بانکی و ساختار سرمایه (Bank Solvency and Capital Structure)

امور مالی رفتاری (Behavioural Finance)

کالا و بازارهای انرژی (Commodity and Energy Markets)

امور مالی شرکتی (Corporate Finance)

اداره امور شرکت و اخلاقیات (Corporate Governance and Ethics)

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

قیمت گذاری مشتق و مصون سازی (Derivative Pricing and Hedging)

امور مالی تجربی (Empirical Finance)

نرم افزار های مالی تئوری تصمیم گیری و یا تئوری بازی ها (Financial Applications of Decision Theory or Game Theory)

نرم افزار های مالی شبیه سازی یا روش های عددی (Financial Applications of Simulation or Numerical Methods)

اقتصاد مالی (Financial Economics)

مهندسی امور مالی (Financial Engineering)

پیش بینی مالی (Financial Forecasting)

مدیزیت ریسک مالی و تجزیه و تحلیل (Financial Risk Management and Analysis)

بهینه سازی نمونه کارها و بازرگانی (Portfolio Optimization and Trading)

تنظیم بازارهای مالی و موسسات (Regulation of Financial Markets and Institutions)

مدل های تصادفی برای دارایی و قیمت ابزارها (Stochastic Models for Asset and Instrument Prices)

ریسک سیستماتیک (Systemic Risk)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

JBF

0378-4266

1.287

39