بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اقتصادخدمات حقوقی برایمردم عادی آمریکا

کدمقاله: ۲۳۲۲۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

International Review of Law and Economics

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

منبع مقاله

International Review of Law and Economics 38 (2014) 43–۶۳ Contents lists available at ScienceDirect

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/۲۱ صفحه / فایل doc فارسی۷۱ صفحه/ ۲۰۱۴

read more