بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

اطلاعات

کدمقاله: ۲۲۳۸۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اطلاعات و عملکرد اندازه گیری در یک سازمان غیر انتفاعی

منبع مقاله

Emerald Book Chapter،۱۰٫۱۱۰۸/S1479-3512(2012)0000025020 (Permanent URL)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۴صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۹۳۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

منبع مقاله

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/ ۲۰۱۰

read more