بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

استراتژی های اقتصادی

عنوان انگلیسی مقاله

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more