بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

از حسابداري بهاي تمام

کدمقاله: ۲۲۳۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

عنوان فارسیمقاله

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

منبع مقاله

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more