بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ارتباط با کارمندان

عنوان انگلیسی مقاله

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان  با استفاده از فن آوری اطلاعات

منبع مقاله

Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۱۳ 

read more