بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

آب بندشدگی

کدمقاله: ۲۲۹۴۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 SMART CONTROL OF HYDRODYNAMIC SLUG FLOW

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کنترل هوشمند جریان slug هیدرودینامیک

منبع مقاله

International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue 10, October-2013 178 ISSN 2278-7763

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۹صفحه / فایل doc فارسی/۲۳ صفحه/ ۲۰۱۳

read more