بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های ISI

نام کامل 

 Society for Industrial and Applied Mathematics

جامعه ریاضیات کاربردی و صنعتی

SIAM

SIAM

آدرس ژورنال

http://www.siam.org/

معرفی

جامعه صنعتی و ریاضی کاربردی (SIAM) یک جامعه بین المللی از بیش از ۱۳،۰۰۰ عضو فردی است. تقریبا ۵۰۰ سازمان علمی، تولید، تحقیق و توسعه، خدمات و سازمان مشاوره، دولت، و نظامی سراسر عضو این جامعه هستند.

این جامعه شامل ۱۶ ژورنال به شرح زیر می باشد:

 

سایر مشخصات مهم این ژورنال به صورت زیر می باشند:

 
 Journal Title
 ISSN
 Impact Factor
 No.Of Articles
 SIAM J IMAGING SCI  ۱۹۳۶-۴۹۵۴  ۴٫۶۵۶  ۴۵