بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های ISI

نام کامل ژورنال

Decision Support Systems

 نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های پشتیبان تصمیم

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-9236

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ decision-support-systems

حوزه های پذیرش مقاله

مبانی DSS مانند : اصول DSS، مفاهیم و نظریه ها، چارچوب، زبان رسمی، روش هایی برای تحقیق DSS، آموزش در مورد ماهیت DSS، ارزیابی در زمینه DSS (. DSS Foundations e.g. DSS principles, concepts, and theories; frameworks, formal languages, and methods for DSS research; tutorials about the nature of DSS; assessments of the DSS field)

توسعه کارکرد DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک های در حال توسعه برای جنبه های کارکردی اساسی DSS، مدیریت مدل/حل کننده، مدیریت داده در DSS ها، مدیریت قوانین و هوش مصنوعی در DSS ها، هماهنگی قابلیت های DSS  در رابط کاربری آن (DSS Development-Functionality e.g. methods, tools, and techniques for developing the underlying functional aspects of a DSS; solver/model management; data management in DSSs; rule management and AI in DSSs; coordinating a DSS’s functionality within its user interface)

واسط های توسعه DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک هایی برای توسعه رابط های کاربری DSS، زبان مدیریت، ارئه، و دانش کاربر در یک DSS، امکانات کمکی DSS، هماهنگی واسط های DSS و قابلیت های آن (DSS Development-Interfaces e.g. methods, tools, and techniques for developing the overt user interface of a DSS; managing linguistic, presentation, and user knowledge in a DSS; DSS help facilities; coordinating a DSS’s interface events with its functionality events)

اثرات DSS و ارزیابی مانند : اقتصاد DSS، اندازه گیری DSS، اثرات DSS بر کاربران شخصی، کاربرانی با چندین مشترک، سازمانها، و جوامع، ارزیابی/تصدیق DSS ها (DSS Impacts and Evaluation e.g. DSS economics; DSS measurement; DSS impacts on individual users, multiparticipant users, organizations, and societies; evaluating/justifying DSSs)

مطالعات مرجعی DSS مانند : آموزش نظم و انضباط مرجع برای پژوهشگران DSS، فن آوری های در حال ظهور مربوط به ویژگی های DSS یا توسعه DSS، مطالعات موضوعی مربوط به سیستم های پشتیبانی ارتباطات، کار هماهنگی پشتیبانی کامپیوتر، سیستم های پشتیبان مذاکره، سیستم های پشتیبان پژوهش، سیستم های پشتیبان وظیفه (DSS Reference Studies e.g. reference discipline tutorials for DSS researchers; emerging technologies relevant to DSS characteristics or DSS development; related studies on such topics as communication support systems, computer supported cooperative work, negotiation support systems, research support systems, task support systems)

تجارب DSS، مدیریت وآموزش مانند : تجربه در توسعه یا عملیات DSS ها، راه حل های سیستم برای برای نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری خاص، روش هایی برای مدیریت DSS ها، روش های آموزش/دستورالعمل DSS ها (DSS Experiences, Management, and Education e.g. experiences in developing or operating DSSs; systems solutions to specific decision support needs; approaches to managing DSSs; DSS instruction/training approaches)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-9236

2.201

55

 

نام کامل ژورنال

Data & Knowledge Engineering

 نام فارسی ژورنال

ژورنال مهندسی دانش و داده

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0169-023X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ data-and-knowledge-engineering

حوزه های پذیرش مقاله

ارائه و بکارگیری داده ها و دانش: مدل های داده های مفهومی، تکنیک های ارائه دانش، تکنیک ها و زبان های بکارگیری داده/دانش (Representation and Manipulation of Data & Knowledge: Conceptual data models. Knowledge representation techniques. Data/knowledge manipulation languages and techniques)

معماری پایگاه داده، سیتم های مبتنی بر دانش یا خبره: معماری جدید برای سیستم های خبره/ مبتنی بر دانش/ پایگاه داده، تکنیک های طراحی و پیاده سازی، واسط های کاربر و زبان ها، معماری های توزیع شده (Architectures of database, expert, or knowledge-based systems: New architectures for database / knowledge base / expert systems, design and implementation techniques, languages and user interfaces, distributed architectures)

ساخت و ساز داده/پایگاه های دانش: ابزارها و روش های طراحی داده/پایگاه های دانش، روش های جمع آوری دانش/داده، مسائل مربوط به جامعیت/امنیت/نگهداری (Construction of data/knowledge bases: Data / knowledge base design methodologies and tools, data/knowledge acquisition methods, integrity/security/maintenance issues)

برنامه های کاربردی، مطالعات موردی، و مسائل مربوط به مدیریت: مسائل مربوط به مدیریت داده ها، عمل مهندسی دانش، برنامه های کاربردی مهندسی و اداری (Applications, case studies, and management issues: Data administration issues, knowledge engineering practice, office and engineering applications)

ابزارهایی برای تعیین و توسعه پایگاه های دانش و داده با استفاده از ابزارهای مبتنی بر زبانشناسی یا اصول واسط های ماشین وکاربر (Tools for specifying and developing Data and Knowledge Bases using tools based on Linguistics or Human Machine Interface principles)

جنبه های ارتباطاتی شامل پیاده سازی، طراحی و با استفاده از KBSs در فضای مجازی (Communication aspects involved in implementing, designing and using KBSs in Cyberspace)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-023X

1.519

87

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت و متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیند های نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدلسازی، مشخصات، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید و اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار (Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.522

28

 

نام کامل ژورنال

Knowledge-Based Systems

نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های مبتنی بر دانش

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-7051

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/knowledge-based-systems

حوزه های پذیرش مقاله

فرآیند طراحی (design process)

تطابق الزامات و نیازهای سیستم های تحویل داده شده و پیامدهای سازمانی معرفی چنین فن آوری به محل کار، و زندگی عمومی (the matching of requirements and needs to delivered systems and the organisational implications of introducing such technology into the workplace and public life)

سیستم های خبره (expert systems)

برنامه های کاربردی روش های نبتنی بر دانش (application of knowledge-based methods)

یکپارچگی با فناوری های متعارف (integration with conventional technologies)

ابزار های نرم افزاری برای برای ساخت و ساز KBS (software tools for KBS construction)

مکانیزم پشتیبان تصمیم (decision-support mechanisms)

فعل و انفعالات کاربران (user interactions)

مباحث سازمانی (organisational issues)

اکتساب دانش (knowledge acquisition)

ارائه دانش (knowledge representation)

زبان ها و محیط های برنامه نویسی (languages and programming environments)

تکنیک های پیاده سازی مبتنی بر دانش و معماری سیستم (knowledge-based implementation techniques and system architectures)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-7051

4.104

54

 

نام کامل ژورنال

Energy Conversion and Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال تبدیل انرژی و مدیریت

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       ISSN : 0196-8904

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

تولید انرژی (energy generation)

استفاده (utilization)

تبدیل (conversion)

ذخیره سازی (storage)

انتقال (transmission)

حفاظت (conservation)

مدیریت (management)

پایداری (sustainability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0196-8904

2.775

77

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت، متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیندهای نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدل سازی، تعیین، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید، اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار(Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.552

55

نام کامل ژورنال

The International Journal of Information Systems Theories and Applications

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی نظریه های سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0378-7206

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد تحولات جدید و پیشرفته در زمینه سیستم های اطلاعاتی (To collect and disseminate information on new and advanced developments in the field of information systems)

به منظور ارائه مواد برای آموزش و آموزش و پرورش در سیستم های اطلاعاتی (To provide material for training and education in information systems)

به منظور تشویق پیشرفت بیشتر در روش و برنامه های کاربردی سیستم های اطلاعاتی (To encourage further progress in information systems methodology and applications)

برای پوشش طیف وسیعی از توسعه سیستم های اطلاعاتی و استفاده در استفاده از آنها از سیاست های مدیریتی، استراتژی، و فعالیت های کسب و کار، مدیریت عمومی، و سازمان های بین المللی (To cover the range of information system development and usage in their use of managerial policies, strategies, and activities for business, public administration, and international organizations)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0378-7206

1.663

51

 

نام کامل ژورنال

The International Journal of Information Systems Theories and Applications

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی نظریه های سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       شمارهISSN : 0378-7206

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد تحولات جدید و پیشرفته در زمینه سیستم های اطلاعاتی (To collect and disseminate information on new and advanced developments in the field of information systems)

به منظور ارائه مواد برای آموزش و آموزش و پرورش در سیستم های اطلاعاتی (To provide material for training and education in information systems)

به منظور تشویق پیشرفت بیشتر در روش و برنامه های کاربردی سیستم های اطلاعاتی (To encourage further progress in information systems methodology and applications)

برای پوشش طیف وسیعی از توسعه سیستم های اطلاعاتی و استفاده در استفاده از آنها از سیاست های مدیریتی، استراتژی، و فعالیت های کسب و کار، مدیریت عمومی، و سازمان های بین المللی (To cover the range of information system development and usage in their use of managerial policies, strategies, and activities for business, public administration, and international organizations)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0378-7206

1.663

51

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                     ISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       شمارهISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

نام کامل ژورنال

The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی مقالات نظری و کاربردی در زمینه مدل سازی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0264-9993

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/economic-modelling

حوزه های پذیرش مقاله

مدل های اقتصاد کلان ملی (هم برای کشور های پیشرفته و هم کشورهای کمتر توسعه یافته) (national macroeconomic models (for both advanced and less developed countries))

مدل های پیشرفته (growth models)

مدل های بهینه (optimization models)

مدل های برنامه ریزی (planning models)

مدل های تجارت بین المللی (international trade models)

تعاملات اعتصاد ملی و منطقه ای ( interaction of national and regional economies)

مدلسازی متعادل عمومی اقتصاد ملی (general equilibrium modelling of national economies)

مدلسازی اصلاحات ساختاری (modelling structural adjustments)

حساسیت مدل های اقتصادی برای ساست های اقتصادی کلان جایگزین (sensitivity of econometric models to alternative macroeconomics policies)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0264-9993

0.557

36

 

نام کامل ژورنال

Science of Computer Programming

نام فارسی ژورنال

ژورنال علم برنامه نویسی کامپیوتر

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-6423

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/science-of-computer-programming

حوزه های پذیرش مقاله

نیازمندی ها، مشخصات، طراحی، اعتبار سنجی، تأیید، برنامه نویسی، تست، تعمیر و نگهداری، متریک و نوسازی از نرم افزار (Requirements, specification, design, validation, verification, coding, testing, maintenance, metrics and renovation of software; )

مدیریت فرایند توسعه (Management of the development process; )

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی زبان های برنامه نویسی (Design, implementation and evaluation of programming languages )

عوامل انسانی در نرم افزار (Human factors in software )

محیط های برنامه نویسی، ابزار توسعه، تجسم و انیمیشن (Programming environments, development tools, visualisation and animation )

جنبه های نرم افزار از سیستم عامل، مدیریت سیستم و مدیریت شبکه (Software aspects of operating systems, system administration and network management )

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-6423

0.568

79