بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های ISI

نام کامل ژورنال

Journal of Allergy and Clinical Immunology

نام فارسی ژورنال

ژورنال آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0091-6749

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-allergy-and-clinical-immunology

حوزه های پذیرش مقاله

آسم (asthma)

آلرژی غذایی (food allergy)

رینیت آلرژیک (allergic rhinitis)

درماتیت آتوپیک (atopic dermatitis)

کمبود ایمنی اولیه (primary immune deficiencies)

آلرژی محیطی و شغلی (occupational and environmental allergy)

دیگر بیماری های آلرژیک و ایمونولوژیک (other allergic and immunologic diseases)

آزمایش های بالینی و مطالعات مکانیکی (clinical trials and mechanistic studies)

بینشی به مکانیزم های زمینه ای (clinical trials and mechanistic studies)

اکتشافات دیگر (other discoveries)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0091-6749

12.047

132

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Scientific Resarch on Interaction Between Agroecosystems and the Environment

نام فارسی ژورنال

ژورنال  بین المللی  برای تحقیقات تخصصی بر روی تعاملات بین نظام و محیط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0167-8809

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/agriculture-ecosystems-and-environment

حوزه های پذیرش مقاله

مشخصات محیطی ، زیستی و پویایی نظام

(Biological and physical characteristics and dynamcs of agroecosystems)

بوم شناسی ، تنوع و پایداری سیستم های کشاورزی

(Ecology , diversity and sustainability of agricultural systems )

ارتباط  بین نظام و محیط طبیعی شامل زمین ، هوا و آب

(Releation ships between agroecosystems and natural Environment including land , air and water )

نظام و تغییرات محیطی جهانی شامل تغییرات آب و هوا ، گاز های گلخانه ای و آلودگی هوا

( Agroecosystems and global environmental changes including climate change , greenhouse gases and air olution )

عواقب زیست محیطی تشدید ،  تخریب خاک ، کاربرد های زباله ، آبیاری و گزینه های کاهش

(Ecological consequences of intensification , soil degradation, waste application , irrigation , and mitigation options )

مفاهیم محیطی استفاده ی زمین های کشاورزی و تغییرات استفاده ی زمین

(Environmental implications of agricultural land and land use change )

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

IET

0167-8809

2.859

183

 

نام کامل ژورنال

An International Journal Devoted to the Behavioural, Organizational & Social Aspects of Accounting

نام فارسی ژورنال

ژورنال  بین المللی  اختصاصی در مورد جنبه های اجتماعی، سازمانی و رفتاری حسابداری

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0361-3682

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/accounting-organizations-and-society

حوزه های پذیرش مقاله

نقش اجتماعی حسابداری، حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی و حسابداری برای منابع کمیاب (the social role of accounting, social accounting, social audit and accounting for scarce resources)

ارائه اطلاعات حسابداری به کارکنان و اتحادیه های کارگری و توسعه سیستم های اطلاعات مشارکتی (the provision of accounting information to employees and trade unions and the development of participative information systems)

فرآیندهای موثر بر نوآوری های حسابداری و جنبه های اجتماعی و سیاسی تنظیمات استاندارد حسابداری (processes influencing accounting innovations and the social and political aspects of accounting standard setting)

مطالعات رفتاری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (behavioural studies of the users of accounting information)

نمایش فرآیندهای اطلاعاتی سازمان ها و ارتباط بین حسابداری و دیگر اطلاعات سیستم و ساختار سازمانی و فرایندها (information processing views of organizations, and the relationship between accounting and other information systems and organizational structures and processes)

استراتژی های سازمانی برای طراحی سیستم های حسابداری و سیستم های اطلاعاتی (organizational strategies for designing accounting and information systems)

حسابداری منابع انسانی (human resource accounting)

جنبه های شناختی حسابداری و فرآیندهای تصمیم گیری (cognitive aspects of accounting and decision-making processes)

جنبه های رفتاری بودجه بندی، برنامه ریزی و ارزیابی سرمایه گذاری (and the behavioural aspects of budgeting, planning and investment appraisal)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0361-3682

1.867

38

 

نام کامل ژورنال

An International Journal Devoted to the Behavioural, Organizational & Social Aspects of Accounting

نام فارسی ژورنال

ژورنال  بین المللی  اختصاصی در مورد جنبه های اجتماعی، سازمانی و رفتاری حسابداری

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0361-3682

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/accounting-organizations-and-society

حوزه های پذیرش مقاله

نقش اجتماعی حسابداری، حسابداری اجتماعی، حسابرسی اجتماعی و حسابداری برای منابع کمیاب (the social role of accounting, social accounting, social audit and accounting for scarce resources)

ارائه اطلاعات حسابداری به کارکنان و اتحادیه های کارگری و توسعه سیستم های اطلاعات مشارکتی (the provision of accounting information to employees and trade unions and the development of participative information systems)

فرآیندهای موثر بر نوآوری های حسابداری و جنبه های اجتماعی و سیاسی تنظیمات استاندارد حسابداری (processes influencing accounting innovations and the social and political aspects of accounting standard setting)

مطالعات رفتاری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (behavioural studies of the users of accounting information)

نمایش فرآیندهای اطلاعاتی سازمان ها و ارتباط بین حسابداری و دیگر اطلاعات سیستم و ساختار سازمانی و فرایندها (information processing views of organizations, and the relationship between accounting and other information systems and organizational structures and processes)

استراتژی های سازمانی برای طراحی سیستم های حسابداری و سیستم های اطلاعاتی (organizational strategies for designing accounting and information systems)

حسابداری منابع انسانی (human resource accounting)

جنبه های شناختی حسابداری و فرآیندهای تصمیم گیری (cognitive aspects of accounting and decision-making processes)

جنبه های رفتاری بودجه بندی، برنامه ریزی و ارزیابی سرمایه گذاری (and the behavioural aspects of budgeting, planning and investment appraisal)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0361-3682

1.867

38

نام کامل ژورنال

Advances in Chronic Kidney Disease

نام فارسی ژورنال

ژورنال  پیشرفت در بیماری مزمن کلیه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 1548-5595

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-chronic-kidney-disease

حوزه های پذیرش مقاله

شناسایی زودرس بیماری کلیه، پیشگیری یا تاخیر در پیشرفت بیماری کلیوی (early identification of kidney disease; prevention or delay in progression of kidney disease)

مدیریت موارد چند رشته ای از بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی کلیه، عوارض ارگان بیماری کلیوی (the multidisciplinary case management of patients with chronic kidney disease or kidney failure, organ effects of kidney disease)

اپیدمیولوژی و پژوهش نتایج در بیماری مزمن کلیوی (epidemiology and outcomes research in chronic kidney disease)

فواید و عوارض  روشهای درمان اولیه، دیالیز و پیوند (benefits and complications of the primary treatment methods, dialysis and transplantation)

جنبه های فنی تحویل درمان اورمی (technical aspects of the delivery of uremia therapy)

مراقبت از بیمار بدحال مبتلا به نارسایی کلیه در مراقبت های ویژه (care of the critically ill patient with kidney failure in the intensive care setting)

  درمان های جدید برای نارسایی کلیه (new therapies for kidney failure)

پژوهش مراقبت های بهداشتی در بیماری مزمن کلیه (health care research in chronic kidney disease)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1548-5595

2.029

11

 

نام کامل ژورنال

A Journal Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

نام فارسی ژورنال

ژورنال  اختصاص داده شده به فیزیک کاربردی و شیمی سطوح و رابط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     شماره ISSN : 0169-4332

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-surface-science

حوزه های پذیرش مقاله

نوری، الکترونیکی، اپتو-الکترونیکی (optical, electronic, (opto)-electronic)

مواد مغناطیسی، مواد زیستی سازگار، برنامه های کاربردی مواد پیچیده (magnetic materials, bio-compatible materials, complex material applications)

فرآیندهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و مهارتی در رابط ها و سطوح تعریف شده (thermal, electrical, chemical, physical and mechanical processes at well-defined surfaces and interfaces)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-4332

2.112

288

 

نام کامل ژورنال

Journal of Molecular Liquids

نام فارسی ژورنال

ژورنال  مایعات مولکولی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0167-7322

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-liquids

حوزه های پذیرش مقاله

مایعات عالی ساده و مخلوط (Simple organic liquids and mixtures)

مایعات یونی (Ionic liquids)

راه حل های سورفاکتانت (از جمله میسل و زیکول) و واسط های مایع (Surfactant solutions (including micelles and vesicles) and liquid interfaces)

راه حل های کلوئیدی و نانو ذرات (Colloidal solutions and nanoparticles)

گرما و کریستال های مایع لیوتروپیک (Thermotropic and lyotropic liquid crystals)

فرو سیالات (Ferrofluids)

آب، محلول های آبی و دیگر مایعات پیوند با هیدروژن (Water, aqueous solutions and other hydrogen-bonded liquids)

روان کننده، راه حل پلیمر و ذوب (Lubricants, polymer solutions and melts)

فلزات مذاب و نمک (Molten metals and salts)

انتقال فاز و پدیده های بحرانی در مایعات و مایعات محدود (Phase transitions and critical phenomena in liquids and confined fluids)

تجمع در مایعات ترکیبی – مولکولهای زیستی در محلول (Self assembly in complex liquids.– Biomolecules in solution)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-7322

1.684

24

 

نام کامل ژورنال

A journal for research on the prevention and treatment of viral diseases

نام فارسی ژورنال

ژورنال تحقیقات پیشگیری و درمان بیماری های ویروسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                   ISSN : 0166-3542

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/antiviral-research

حوزه های پذیرش مقاله

داروهای ضد ویروسی، پادتن و تغییر میزبان و پاسخ، از جمله سنتز آنها، در شرایط آزمایشگاهی و در تست داخل بدن و مکانیسم عمل (antiviral drugs, antibodies and host-response modifiers, including their synthesis, in vitro and in vivo testing and mechanisms of action;)

واکسن جدید و یا بهبود یافته در برابر عفونت های ویروسی در انسان و حیوانات (new or improved vaccines against viral infections of humans and animals;)

ارزیابی مواد مخدر و ایمنی واکسن (assessments of drug and vaccine safety;)

تکامل مواد مخدر و یا ویروس ها مقاوم در برابر واکسن و توسعه اقدامات متقابل موثر (evolution of drug- or vaccine-resistant viruses and the development of effective countermeasures;)

شناسایی و اعتبار سنجی اهداف دارویی جدید (identification and validation of new drug targets)

مدل های حیوانی آزمایشگاهی از بیماری های ویروسی (laboratory animal models of viral diseases)

پاتوژنز بیماری های ویروسی و مکانیسم های اجتناب از پرداخت های ویروسی از پاسخ ایمنی میزبان (pathogenesis of viral diseases and mechanisms of viral evasion of host immune responses)

 

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0166-3542

3.925

101

 

نام کامل ژورنال

The International Journal of Grid Computing and eScience

 نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی محاسبات شبکه ای و علوم الکترونیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-739X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه ای و پشتیبانی برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی جدید (Novel applications)

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی و علوم الکترونیکی (eScience and eBusiness applications)

محیط های حل مسئله و آزمایشگاه های مجازی (Problem solving environments and virtual laboratories)

اقتصاد شبکه ای (Grid economy)

شبکه های مبتنی بر دانش و شبکه های معنایی (Semantic and knowledge based grids)

شبکه های همکاری و سازمان های مجازی (Collaborative Grids and virtual organizations)

محاسبات با توان بالا و عملکرد بالا در شبکه (High Performance and high throughput computing on grids)

گردش کار برنامه های کاربردی پیچیده (Complex application workflows)

مفاهیم علمی، صنعتی و اجتماعی (Scientific, industrial and social implications)

شبکه ها در آموزش و پرورش (Grids in education)

روش های شبکه و میانه ها

ابزار برای توسعه شبکه: نظارت و برنامه ریزی (Tools for grid development: monitoring and scheduling)

مدیریت منابع پویای توزیع شده (Distributed dynamic resource management)

خدمات وب و شبکه (Grid- and web-services)

مدیریت اطلاعات (Information management)

استانداردهای نوظهور و پروتکل ها (Protocols and emerging standards)

محاسبات اینترنتی و نقطه به نقطه (Peer to peer and internet computing)

محاسبات فراگیر (Pervasive computing)

امنیت شبکه (Grid Security)

نظریه شبکه های توری

ویژگی های فرایند، برنامه ها و طراحی الگوریتم (Process specification; program and algorithm design)

جنبه های نظری ارتبازات در محیط های وسیع و محاسبات (Theoretical aspects of wide area communication and computation)

نظریه تجانس و عملکرد (Scaling and performance theory)

تایید پروتکل (Protocol verification)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-739X

1.864

32

 

نام کامل ژورنال

Fusion Engineering and Design

 نام فارسی ژورنال

ژورنال طراحی  و مهندسی فیوژن

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0920-3796

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/fusion-engineering-and-design

حوزه های پذیرش مقاله

مطالعات طراحی IFE و MFE  برای آزمایشات و راکتورها (MFE and IFE design studies for experiments and reactors)

فناوری های هسته ای فیوژن و مواد (fusion nuclear technologies and materials)

تجزیه و تحلیل پلاسمای راکتور (analysis of reactor plasmas)

گرمایش پلاسما، سوخت رسانی، سیستم های خلا (plasma heating, fuelling, and vacuum systems)

مجریان، اهداف و تکنولوژی های مخصوص برای IFE، کنترل و تشخیص (drivers, targets, and special technologies for IFE, controls and diagnostics)

تجزیه و تحلیل چرخه سوخت و بازفرآوری و بکارگیری تریتیوم (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

عملیات و تعمیر و نگه داری از راه دور راکتورها (fuel cycle analysis and tritium reprocessing and handling)

ایمنی، انهدام و مدیریت مواد زائد (safety, decommissioning, and waste management)

تجزیه و تحلیل اقتصادی و زیست محیطی از قطعات و سیستم (economic and environmental analysis of components and systems)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0920-3796

0.842

88