بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال پزشکی

نام کامل ژورنال

Journal of the International Alliance for Biological Standardization

نام فارسی ژورنال

ژورنال اتحادیه بین المللی استاندارد سازی بیولوژیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 1045-1056

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/biologicals

حوزه های پذیرش مقاله

واکسن های باکتریایی (Bacterial vaccines)

محصولات خون (Blood products)

زیست شناسی سلولی (Cell biology)

فناوری کشت سلولی (Cell culture technology)

ایمونولوژی سلولی (Cellular immunology)

سایتوکاین و واسطه متحد (Cytokines and allied mediators)

تشخیص (Diagnostics)

پردازش سطح پایین (Downstream processing)

انتقال ژن و چگونگی (Gene transfer and expression)

باکتری شناسی عمومی (General bacterology)

ویروس شناسی عمومی، درون زا و ویروس های اکتسابی (General virology, endogenous and adventitious viruses)

هورمون ها (Hormones)

علم ایمنی (Immunochemistry)

زیست شناسی مولکولی (Molecular biology)

آنتی بادی منوکلونال (Monoclonal antibodies)

انگل شناسی (Parasitology)

بیماری های پریون و پرایون (Prion and prion disease)

سموم (Protein chemistry)

واکسن های ویروسی (Viral vaccines)

توکسویید (Toxoids)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1045-1056

1.616

17

 

نام کامل ژورنال

Journal of Allergy and Clinical Immunology

نام فارسی ژورنال

ژورنال آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0091-6749

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-allergy-and-clinical-immunology

حوزه های پذیرش مقاله

آسم (asthma)

آلرژی غذایی (food allergy)

رینیت آلرژیک (allergic rhinitis)

درماتیت آتوپیک (atopic dermatitis)

کمبود ایمنی اولیه (primary immune deficiencies)

آلرژی محیطی و شغلی (occupational and environmental allergy)

دیگر بیماری های آلرژیک و ایمونولوژیک (other allergic and immunologic diseases)

آزمایش های بالینی و مطالعات مکانیکی (clinical trials and mechanistic studies)

بینشی به مکانیزم های زمینه ای (clinical trials and mechanistic studies)

اکتشافات دیگر (other discoveries)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0091-6749

12.047

132

 

نام کامل ژورنال

Advances in Chronic Kidney Disease

نام فارسی ژورنال

ژورنال  پیشرفت در بیماری مزمن کلیه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 1548-5595

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-chronic-kidney-disease

حوزه های پذیرش مقاله

شناسایی زودرس بیماری کلیه، پیشگیری یا تاخیر در پیشرفت بیماری کلیوی (early identification of kidney disease; prevention or delay in progression of kidney disease)

مدیریت موارد چند رشته ای از بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیوی یا نارسایی کلیه، عوارض ارگان بیماری کلیوی (the multidisciplinary case management of patients with chronic kidney disease or kidney failure, organ effects of kidney disease)

اپیدمیولوژی و پژوهش نتایج در بیماری مزمن کلیوی (epidemiology and outcomes research in chronic kidney disease)

فواید و عوارض  روشهای درمان اولیه، دیالیز و پیوند (benefits and complications of the primary treatment methods, dialysis and transplantation)

جنبه های فنی تحویل درمان اورمی (technical aspects of the delivery of uremia therapy)

مراقبت از بیمار بدحال مبتلا به نارسایی کلیه در مراقبت های ویژه (care of the critically ill patient with kidney failure in the intensive care setting)

  درمان های جدید برای نارسایی کلیه (new therapies for kidney failure)

پژوهش مراقبت های بهداشتی در بیماری مزمن کلیه (health care research in chronic kidney disease)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1548-5595

2.029

11

 

نام کامل ژورنال

A journal for research on the prevention and treatment of viral diseases

نام فارسی ژورنال

ژورنال تحقیقات پیشگیری و درمان بیماری های ویروسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                   ISSN : 0166-3542

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/antiviral-research

حوزه های پذیرش مقاله

داروهای ضد ویروسی، پادتن و تغییر میزبان و پاسخ، از جمله سنتز آنها، در شرایط آزمایشگاهی و در تست داخل بدن و مکانیسم عمل (antiviral drugs, antibodies and host-response modifiers, including their synthesis, in vitro and in vivo testing and mechanisms of action;)

واکسن جدید و یا بهبود یافته در برابر عفونت های ویروسی در انسان و حیوانات (new or improved vaccines against viral infections of humans and animals;)

ارزیابی مواد مخدر و ایمنی واکسن (assessments of drug and vaccine safety;)

تکامل مواد مخدر و یا ویروس ها مقاوم در برابر واکسن و توسعه اقدامات متقابل موثر (evolution of drug- or vaccine-resistant viruses and the development of effective countermeasures;)

شناسایی و اعتبار سنجی اهداف دارویی جدید (identification and validation of new drug targets)

مدل های حیوانی آزمایشگاهی از بیماری های ویروسی (laboratory animal models of viral diseases)

پاتوژنز بیماری های ویروسی و مکانیسم های اجتناب از پرداخت های ویروسی از پاسخ ایمنی میزبان (pathogenesis of viral diseases and mechanisms of viral evasion of host immune responses)

 

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0166-3542

3.925

101