بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های هوش مصنوعی

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-1889

0.807

38

نام کامل ژورنال

Advances in Engineering Software

نام فارسی ژورنال

ژورنال پیشرفت در نرم افزارهای مهندسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        شمارهISSN : 0965-9978

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/advances-in-engineering-software

حوزه های پذیرش مقاله

استراتژی های محاسباتی جدید و الگوریتم های عددی برای مسائل مهندسی در مقیاس بزرگ (Innovative computational strategies and numerical algorithms for large-scale engineering problems)

تکنیک های تجزیه و تحلیل و شبیه سازی و سیستم ها (Analysis and simulation techniques and systems)

نسل شبکه های مش و مدل ها (Model and mesh generation)

کنترل دقت و صحت، ، ثبات و بهره وری فرآیندهای محاسباتی (Control of the accuracy, stability and efficiency of computational process)

بهره برداری از محیط های محاسباتی جدید (Exploitation of new computing environments)

تکنیک های تجسم پیشرفته، محیط های مجازی و نمونه سازی (Advanced visualization techniques, virtual environments and prototyping)

برنامه های کاربردی هوش مصنوعی، سیستم های مبتنی بر دانش، هوش محاسباتی، از جمله منطق فازی، شبکه های عصبی و محاسبات تکاملی (Applications of AI, knowledge-based systems, computational intelligence, including fuzzy logic, neural networks and evolutionary computations)

برنامه های کاربردی فناوری شی-گرا برای مسائل مهندسی (Application of object-oriented technology to engineering problems)

رابط هوشمند کامپیوتر انسان (Intelligent human computer interfaces)

اتوماسیون طراحی، طراحی چند رشته ای و بهینه سازی (Design automation, multidisciplinary design and optimization)

CAE ، CAD و فرآیندهای یکپارچه و سیستم های توسعه محصول (CAD, CAE and integrated process and product development systems)

کیفیت و قابلیت اطمینان (Quality and reliability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0965-9978

1.220

67

نام کامل ژورنال

International Journal of Artificial intelligence

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی هوش مصنوعی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        شمارهISSN : 0004-3702

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/artificial-intelligence

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی و فلسفه (Artificial Intelligence and Philosophy)

استدلال و استنتاج خودکار (Automated reasoning and inference)

استدلال مبتنی بر مورد (Case-based reasoning)

جنبه های شناختی هوش مصنوعی (Cognitive aspects of AI)

استدلال عام (Commonsense reasoning)

پردازش محدودیت (Constraint processing)

جستجوی اکتشافی (Heuristic search)

بینایی کامپیوتر در سطح بالا (High-level computer vision)

واسط های هوشمند (Intelligent interfaces)

رباتیک هوشمند (Intelligent robotics)

ارائه دانش (Knowledge representation)

آموزش ماشینی (Machine learning)

سیستم های چند عامله (Multiagent systems)

پردازش زبان طبیعی(Natural language processing)

برنامه ریزی و نظریه های عملکرد (Planning and theories of action)

استدلال تحت عدم قطعیت یا عدم دقت (Reasoning under uncertainty or imprecision)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0004-3702

2.194

206

 

نام کامل ژورنال

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence

نام فارسی ژورنال

ژورنال  تاریخچه ریاضیات و هوش مصنوعی

مشخصات ژورنال                                                               شماره ISSN print  :    ۱۰۱۲-۲۴۴۳

                                                                                        شماره ISSN online  : ۱۵۷۳-۷۴۷۰

تعداد چاپ در سال : یکبار در سال          

وضعیت ژورنال :

چاپ مقاله در ازای دریافت پول میباشد .

 زمان اعلام نتیجه بررسی مقاله :

March 31, 2014

آدرس وب سایت ژورنال :

http://dream.inf.ed.ac.uk/events/amai-geom

حوزه های پذیرش مقاله

   تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با هوش مصنوعی

آموزش الکترونیکی

تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با سیستم های پشتیبان تصمیم

رباتیک

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استتنتاج خودکار

برنامه ریزی

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استدلال

دید کامپیوتری

سیستمهای مبتنی بر دانش

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1012-2443

0.200

10472