بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های مهندسی نرم افزار

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-1889

0.807

38

نام کامل ژورنال

Decision Support Systems

 نام فارسی ژورنال

ژورنال سیستم های پشتیبان تصمیم

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-9236

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ decision-support-systems

حوزه های پذیرش مقاله

مبانی DSS مانند : اصول DSS، مفاهیم و نظریه ها، چارچوب، زبان رسمی، روش هایی برای تحقیق DSS، آموزش در مورد ماهیت DSS، ارزیابی در زمینه DSS (. DSS Foundations e.g. DSS principles, concepts, and theories; frameworks, formal languages, and methods for DSS research; tutorials about the nature of DSS; assessments of the DSS field)

توسعه کارکرد DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک های در حال توسعه برای جنبه های کارکردی اساسی DSS، مدیریت مدل/حل کننده، مدیریت داده در DSS ها، مدیریت قوانین و هوش مصنوعی در DSS ها، هماهنگی قابلیت های DSS  در رابط کاربری آن (DSS Development-Functionality e.g. methods, tools, and techniques for developing the underlying functional aspects of a DSS; solver/model management; data management in DSSs; rule management and AI in DSSs; coordinating a DSS’s functionality within its user interface)

واسط های توسعه DSS مانند : روش ها، ابزارها، تکنیک هایی برای توسعه رابط های کاربری DSS، زبان مدیریت، ارئه، و دانش کاربر در یک DSS، امکانات کمکی DSS، هماهنگی واسط های DSS و قابلیت های آن (DSS Development-Interfaces e.g. methods, tools, and techniques for developing the overt user interface of a DSS; managing linguistic, presentation, and user knowledge in a DSS; DSS help facilities; coordinating a DSS’s interface events with its functionality events)

اثرات DSS و ارزیابی مانند : اقتصاد DSS، اندازه گیری DSS، اثرات DSS بر کاربران شخصی، کاربرانی با چندین مشترک، سازمانها، و جوامع، ارزیابی/تصدیق DSS ها (DSS Impacts and Evaluation e.g. DSS economics; DSS measurement; DSS impacts on individual users, multiparticipant users, organizations, and societies; evaluating/justifying DSSs)

مطالعات مرجعی DSS مانند : آموزش نظم و انضباط مرجع برای پژوهشگران DSS، فن آوری های در حال ظهور مربوط به ویژگی های DSS یا توسعه DSS، مطالعات موضوعی مربوط به سیستم های پشتیبانی ارتباطات، کار هماهنگی پشتیبانی کامپیوتر، سیستم های پشتیبان مذاکره، سیستم های پشتیبان پژوهش، سیستم های پشتیبان وظیفه (DSS Reference Studies e.g. reference discipline tutorials for DSS researchers; emerging technologies relevant to DSS characteristics or DSS development; related studies on such topics as communication support systems, computer supported cooperative work, negotiation support systems, research support systems, task support systems)

تجارب DSS، مدیریت وآموزش مانند : تجربه در توسعه یا عملیات DSS ها، راه حل های سیستم برای برای نیازهای پشتیبانی تصمیم گیری خاص، روش هایی برای مدیریت DSS ها، روش های آموزش/دستورالعمل DSS ها (DSS Experiences, Management, and Education e.g. experiences in developing or operating DSSs; systems solutions to specific decision support needs; approaches to managing DSSs; DSS instruction/training approaches)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-9236

2.201

55

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت و متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیند های نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدلسازی، مشخصات، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید و اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار (Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.522

28

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت، متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیندهای نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدل سازی، تعیین، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید، اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار(Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.552

55