بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های مدیریت

نام کامل ژورنال

Journal of Air Transport Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال مدیریت حمل و نقل هوایی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0969-6997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-air-transport-management

حوزه های پذیرش مقاله

سیاست، مقررات و قوانین (Policy, regulation and law)

استراتژِی (Strategy)

عملیات (operations)

بازاریابی (marketing)

اقتصاد و امور مالی (Economics and finance)

پایداری (Sustainability)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0969-6997

0.800

37

 

نام کامل ژورنال

Energy Conversion and Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال تبدیل انرژی و مدیریت

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       ISSN : 0196-8904

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/energy-conversion-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

تولید انرژی (energy generation)

استفاده (utilization)

تبدیل (conversion)

ذخیره سازی (storage)

انتقال (transmission)

حفاظت (conservation)

مدیریت (management)

پایداری (sustainability)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0196-8904

2.775

77

 

نام کامل ژورنال

The International Journal of Information Systems Theories and Applications

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی نظریه های سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0378-7206

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد تحولات جدید و پیشرفته در زمینه سیستم های اطلاعاتی (To collect and disseminate information on new and advanced developments in the field of information systems)

به منظور ارائه مواد برای آموزش و آموزش و پرورش در سیستم های اطلاعاتی (To provide material for training and education in information systems)

به منظور تشویق پیشرفت بیشتر در روش و برنامه های کاربردی سیستم های اطلاعاتی (To encourage further progress in information systems methodology and applications)

برای پوشش طیف وسیعی از توسعه سیستم های اطلاعاتی و استفاده در استفاده از آنها از سیاست های مدیریتی، استراتژی، و فعالیت های کسب و کار، مدیریت عمومی، و سازمان های بین المللی (To cover the range of information system development and usage in their use of managerial policies, strategies, and activities for business, public administration, and international organizations)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0378-7206

1.663

51

 

نام کامل ژورنال

The International Journal of Information Systems Theories and Applications

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی نظریه های سیستم های اطلاعاتی و برنامه های کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       شمارهISSN : 0378-7206

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-management

حوزه های پذیرش مقاله

برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد تحولات جدید و پیشرفته در زمینه سیستم های اطلاعاتی (To collect and disseminate information on new and advanced developments in the field of information systems)

به منظور ارائه مواد برای آموزش و آموزش و پرورش در سیستم های اطلاعاتی (To provide material for training and education in information systems)

به منظور تشویق پیشرفت بیشتر در روش و برنامه های کاربردی سیستم های اطلاعاتی (To encourage further progress in information systems methodology and applications)

برای پوشش طیف وسیعی از توسعه سیستم های اطلاعاتی و استفاده در استفاده از آنها از سیاست های مدیریتی، استراتژی، و فعالیت های کسب و کار، مدیریت عمومی، و سازمان های بین المللی (To cover the range of information system development and usage in their use of managerial policies, strategies, and activities for business, public administration, and international organizations)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0378-7206

1.663

51

نام کامل ژورنال

MIS quarterly : management information systems

نام فارسی ژورنال

MIS سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱۲                 شماره ISSN: 0276-7783

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

به طور متوسط بین ۴ تا ۶ هفته

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.jstor.org/journals/02767783.html

حوزه های پذیرش مقاله

مطالعات منطقه ای( Area Studies)

علوم اجتماعی(Social Sciences)

هنر(Arts)

کسب و کار و اقتصاد(Business and Economics)

  تاریخچه(History)

علوم انسانی(Humanities)

حقوق(Law)

پزشکی و پیراپزشکی بهداشت(  Medicine and Allied Health)

علوم و ریاضیات(Science and Mathematics)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

MIS QUART

0276-7783

4.66

50