بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های فیزیک

نام کامل ژورنال

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

نام فارسی ژورنال

ژورنال فیزیک جوی و خورشیدی-زمین

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 1364-6826

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-atmospheric-and-solar-terrestrial-physics

حوزه های پذیرش مقاله

نتایج آزمایشات و تفسیرها، نتایج مطالعات نظری و عملی (The results of experiments and their interpretations, and results of theoretical or modelling studies)

سنجش از راه دور از زمین و فضا و مطالعاتی که توسط موشک ها و ماهواره ها در مدار زمین انجام گرفته (sensing carried out from the ground or space and with in situ studies made from rockets or from satellites orbiting the Earth)

برنامه هایی برای تحقیقات آینده، که اغلب در دامنه های بین المللی انجام می گیرد (Plans for future research, often carried out within programs of international scope)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

JASTP

1364-6826

1.417

58

 

نام کامل ژورنال

A Journal Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

نام فارسی ژورنال

ژورنال  اختصاص داده شده به فیزیک کاربردی و شیمی سطوح و رابط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     شماره ISSN : 0169-4332

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-surface-science

حوزه های پذیرش مقاله

نوری، الکترونیکی، اپتو-الکترونیکی (optical, electronic, (opto)-electronic)

مواد مغناطیسی، مواد زیستی سازگار، برنامه های کاربردی مواد پیچیده (magnetic materials, bio-compatible materials, complex material applications)

فرآیندهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و مهارتی در رابط ها و سطوح تعریف شده (thermal, electrical, chemical, physical and mechanical processes at well-defined surfaces and interfaces)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-4332

2.112

288