بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های علوم کامپیوتر

نام کامل ژورنال

Information Security, IET

نام فارسی ژورنال

ژورنال  امنیت اطلاعات، IET

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : –                           شماره ISSN: 1751-8709

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

-

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.globalspec.com/supplier/profile/IEEE

حوزه های پذیرش مقاله

مهندسی زیستی(Bioengineering)

فوتونیک و الکترو اپتیک، (Photonics & Electro-Optics)

ارتباطات((Communication

برق (Power)

شبکه و پخش قطعات و اجزای تشکیل(Networking & Broadcasting ; Components)

انرژی و نرم افزار صنعت،  (Energy, & Industry Applications)

مدارات(Circuits)

Robotics & Control Systemsرباتیک و سیستم های کنترل،

دستگاه ها و سیستم های محاسبات و پردازش (سخت افزار / نرم افزار) Devices & Systems ; Computing & Processing (Hardware/Software

پردازش سیگنال و تجزیه و تحلیل(Signal Processing & Analysis)

امواج و الکترومغناطیس(Waves & Electromagnetics)

مهندسی حرفه(Engineering Profession)

مباحث عمومی برای مهندسین (ریاضی، علوم و مهندسی) General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

IET

1751-8709

0.143

26

نام کامل 

 Society for Industrial and Applied Mathematics

جامعه ریاضیات کاربردی و صنعتی

SIAM

SIAM

آدرس ژورنال

http://www.siam.org/

معرفی

جامعه صنعتی و ریاضی کاربردی (SIAM) یک جامعه بین المللی از بیش از ۱۳،۰۰۰ عضو فردی است. تقریبا ۵۰۰ سازمان علمی، تولید، تحقیق و توسعه، خدمات و سازمان مشاوره، دولت، و نظامی سراسر عضو این جامعه هستند.

این جامعه شامل ۱۶ ژورنال به شرح زیر می باشد:

 

سایر مشخصات مهم این ژورنال به صورت زیر می باشند:

 
 Journal Title
 ISSN
 Impact Factor
 No.Of Articles
 SIAM J IMAGING SCI  ۱۹۳۶-۴۹۵۴  ۴٫۶۵۶  ۴۵