بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های علوم کامپیوتر

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-1889

0.807

38

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0899-8256

1.000

82

 

نام کامل ژورنال

Data & Knowledge Engineering

 نام فارسی ژورنال

ژورنال مهندسی دانش و داده

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0169-023X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/ data-and-knowledge-engineering

حوزه های پذیرش مقاله

ارائه و بکارگیری داده ها و دانش: مدل های داده های مفهومی، تکنیک های ارائه دانش، تکنیک ها و زبان های بکارگیری داده/دانش (Representation and Manipulation of Data & Knowledge: Conceptual data models. Knowledge representation techniques. Data/knowledge manipulation languages and techniques)

معماری پایگاه داده، سیتم های مبتنی بر دانش یا خبره: معماری جدید برای سیستم های خبره/ مبتنی بر دانش/ پایگاه داده، تکنیک های طراحی و پیاده سازی، واسط های کاربر و زبان ها، معماری های توزیع شده (Architectures of database, expert, or knowledge-based systems: New architectures for database / knowledge base / expert systems, design and implementation techniques, languages and user interfaces, distributed architectures)

ساخت و ساز داده/پایگاه های دانش: ابزارها و روش های طراحی داده/پایگاه های دانش، روش های جمع آوری دانش/داده، مسائل مربوط به جامعیت/امنیت/نگهداری (Construction of data/knowledge bases: Data / knowledge base design methodologies and tools, data/knowledge acquisition methods, integrity/security/maintenance issues)

برنامه های کاربردی، مطالعات موردی، و مسائل مربوط به مدیریت: مسائل مربوط به مدیریت داده ها، عمل مهندسی دانش، برنامه های کاربردی مهندسی و اداری (Applications, case studies, and management issues: Data administration issues, knowledge engineering practice, office and engineering applications)

ابزارهایی برای تعیین و توسعه پایگاه های دانش و داده با استفاده از ابزارهای مبتنی بر زبانشناسی یا اصول واسط های ماشین وکاربر (Tools for specifying and developing Data and Knowledge Bases using tools based on Linguistics or Human Machine Interface principles)

جنبه های ارتباطاتی شامل پیاده سازی، طراحی و با استفاده از KBSs در فضای مجازی (Communication aspects involved in implementing, designing and using KBSs in Cyberspace)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0169-023X

1.519

87

 

نام کامل ژورنال

Information and Software Technology

نام فارسی ژورنال

ژورنال فناوری نرم افزار و اطلاعات

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0950-5849

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/information-and-software-technology

حوزه های پذیرش مقاله

مدیریت نرم افزار، کیفیت و متریک ها (Software management, quality and metrics)

فرآیند های نرم افزار (Software processes)

معماری نرم افزار، مدلسازی، مشخصات، طراحی و برنامه نویسی (Software architecture, modelling, specification, design and programming)

نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی نرم افزار (Functional and non-functional software requirements)

تایید و اعتبارسنجی و تست نرم افزار (Software testing and verification & validation)

مطالعات تجربی از تمام جنبه های مهندسی و مدیریت توسعه نرم افزار (Empirical studies of all aspects of engineering and managing software development)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0950-5849

1.522

28

 

نام کامل ژورنال

Science of Computer Programming

نام فارسی ژورنال

ژورنال علم برنامه نویسی کامپیوتر

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-6423

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/science-of-computer-programming

حوزه های پذیرش مقاله

نیازمندی ها، مشخصات، طراحی، اعتبار سنجی، تأیید، برنامه نویسی، تست، تعمیر و نگهداری، متریک و نوسازی از نرم افزار (Requirements, specification, design, validation, verification, coding, testing, maintenance, metrics and renovation of software; )

مدیریت فرایند توسعه (Management of the development process; )

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی زبان های برنامه نویسی (Design, implementation and evaluation of programming languages )

عوامل انسانی در نرم افزار (Human factors in software )

محیط های برنامه نویسی، ابزار توسعه، تجسم و انیمیشن (Programming environments, development tools, visualisation and animation )

جنبه های نرم افزار از سیستم عامل، مدیریت سیستم و مدیریت شبکه (Software aspects of operating systems, system administration and network management )

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-6423

0.568

79

نام کامل ژورنال

Computers in Biology and Medicine

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی کامپیوتر در زیست شناسی و پزشکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0010-4825

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/computers-in-biology-and-medicine

حوزه های پذیرش مقاله

تجزیه و تحلیل سیستم های پزشکی: راه حل های معادلات (Analysis of Biomedical Systems: Solutions of Equations)

ترکیب سیستم های پزشکی: شبیه سازی (Synthesis of Biomedical Systems: Simulations)

روش های پردازش داده های ویژه پزشکی (Special Medical Data Processing Methods;)

کامپیوترهای همه منظوره ویژه و پردازش داده های بالینی برای برای استفاده های بالینی و تجربی بلادرنگ (Special Purpose Computers and Clinical Data Processing for Real Time, Clinical and Experimental Use)

تشخیص پزشکی و پردازش مدارک پزشکی (Medical Diagnosis and Medical Record Processing)

مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering)

بیوانفورماتیک و انفورماتیک پزشکی (Medical Informatics as well as Bioinformatics.)

برنامه های کاربردی پزشکی در اینترنت و شبکه جهانی وب (Medical Applications of the Internet and World Wide Web)

ژنومیک بشری (Human Genomics)

پروتئومیکس (Proteomics)

مطالعات تابعی مغز (Functional Brain Studies.)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0010-4825

1.162

43

 

نام کامل ژورنال

Computer-Aided Design

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی طراحی به کمک کامپیوتر

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       ISSN : 0010-4485

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/computer-aided-design

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه های بنیادی، چارچوب ها، روش ها و استانداردهای (Foundational theories, frameworks, methodologies, and standards)

روش های هندسی و توپولوژیک برای مدل سازی شکل ها و جامدات (Geometric and topological methods for shape and solid modeling)

مدل سازی فیریکی، مواد و سازه ها (Structural, material and physical modeling)

روش های نمونه سازی و حقایق مجازی (Virtual reality and prototyping methods)

پشتیبانی پیشرفته از تولید و فعالیت های پایین دست دستیابی به محصول (Advanced support of manufacturing and downstream activities of product realization)

واسط های کاربری، رابط های سیستم و قابلیت همکاری سیستم (User interfaces, system interfaces and system interoperability)

فناوری های فشرده دانش برای طراحی (Knowledge-intensive technologies for design)

پایگاه داده های طراحی، مخازن دانش، کتابخانه های شی و بازیابی (Design databases, knowledge repositories, object libraries and retrieval)

مدلسازی و طراحی اشیا چند مقیاسی و سیستم ها (Modeling and design of multi-scale objects and systems)

برنامه های کاربردی خاص و معیار قابل توجهی از طراحی به وسیلهی کامپیوتر (Specific applications and significant benchmarks of computer-aided design)

مسائل اورژانسی پشتیبانی طراحی پیشرفته (Emergent issues of advanced design support)

عدم اطمینان و عدم دقت در طراحی به کمک کامپیوتر (Uncertainty and imprecision in computer-aided design)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0010-4485

1.264

47

نام کامل ژورنال

Computer Speech and Language

نام فارسی ژورنال

ژورنال گفتار کامپیوتر و زبان

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                      ISSN : 0885-2308

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/computer-speech-and-language

حوزه های پذیرش مقاله

الگوریتم ها و مدل هایی برای تشحیص گفتار و ترکیب (Algorithms and models for speech recognition and synthesis)

پردازش زبان طبیعی برای درک گفتار و تولید (Natural language processing for speech understanding and generation)

زبانشناسی محاسباتی آماری (Statistical computational linguistics)

مدل های محاسباتی گفتمان و گفتگو (Computational models of discourse and dialogue)

بازیابی اطلاعات، استخراج و خلاصه کردن (Information retrieval, extraction and summarization)

تشخیص زبان و گوینده (Speaker and language recognition)

مدل های محاسباتی در تولید و درک گفتار (Computational models of speech production and perception)

پردازش سیگنال برای تجزیه و تحلیل گفتار، بهبود و تحول (Signal processing for speech analysis, enhancement and transformation)

بررسی عملکرد سیستم کامپیوتر و انسان (Evaluation of human and computer system performance)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

ISCA

0885-2308

1.463

28

نام کامل ژورنال

Applied and Computational Harmonic Analysis

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال تجزیه و تحلیل متناسب محاسباتی و کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 1063-5203

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-and-computational-harmonic-analysis

حوزه های پذیرش مقاله

ارائه عملکرد و سیگنال

تبدیل موج های پیوسته و گسسته (continuous and discrete wavelet transform)

قالب های موج (wavelet frames)

الگوریتم های موج (wavelet algorithms)

عملکردهای پایه در مقیاس زمان و در مقیاس فرکانس محلی (local time-frequency and time-scale basis functions)

روش های چند مقیاسی و چند سطحی (multi-scale and multi-level methods)

توابع قابل تصحیح (refinable functions)

ارائه خلاصه و اشیاء با ابعاد بالا

موج های انبشار و هندسه (diffusion wavelets and geometry)

تجزیه و تحلیل متناسب در درختان و نمودارها (harmonic analysis on graphs and trees)

نمایش داده های پراکنده (sparse data representation)

نمونه های فشرده (compressive sampling)

سنجش متراکم (compressed sensing)

تکمیل ماتریس (matrix completion)

ماتریس های تصادفی و طرح ها (random matrices and projections)

کاهش ابعاد داده ها (data dimensionality reduction)

ادغام با ابعاد بالا (high-dimensional integration)

 

زمینه های کاربرد

متراکم سازی داده ها (data compression)

پردازش تصویر و سیگنال (signal and image processing)

الگوریتم ها و نظریه های آموزش (learning theory and algorithms)

طراحی هندسی به وسیله کامپیوتر (computer-aided geometric design)

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و ادراک (extra large data analysis and understanding)

بازیابی داده ها و بازسازی تصاویر (data recovery and image inpainting)

داده کاوی (data mining)

تصویربرداری طیفی (hyperspectral imaging)

سنسورهای جدید و سیستم ها (novel sensors and systems)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1063-5203

2.485

35