بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های ریاضیات

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0899-8256

1.000

82

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                     ISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       شمارهISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

نام کامل ژورنال

Applied and Computational Harmonic Analysis

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال تجزیه و تحلیل متناسب محاسباتی و کاربردی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 1063-5203

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 -

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-and-computational-harmonic-analysis

حوزه های پذیرش مقاله

ارائه عملکرد و سیگنال

تبدیل موج های پیوسته و گسسته (continuous and discrete wavelet transform)

قالب های موج (wavelet frames)

الگوریتم های موج (wavelet algorithms)

عملکردهای پایه در مقیاس زمان و در مقیاس فرکانس محلی (local time-frequency and time-scale basis functions)

روش های چند مقیاسی و چند سطحی (multi-scale and multi-level methods)

توابع قابل تصحیح (refinable functions)

ارائه خلاصه و اشیاء با ابعاد بالا

موج های انبشار و هندسه (diffusion wavelets and geometry)

تجزیه و تحلیل متناسب در درختان و نمودارها (harmonic analysis on graphs and trees)

نمایش داده های پراکنده (sparse data representation)

نمونه های فشرده (compressive sampling)

سنجش متراکم (compressed sensing)

تکمیل ماتریس (matrix completion)

ماتریس های تصادفی و طرح ها (random matrices and projections)

کاهش ابعاد داده ها (data dimensionality reduction)

ادغام با ابعاد بالا (high-dimensional integration)

 

زمینه های کاربرد

متراکم سازی داده ها (data compression)

پردازش تصویر و سیگنال (signal and image processing)

الگوریتم ها و نظریه های آموزش (learning theory and algorithms)

طراحی هندسی به وسیله کامپیوتر (computer-aided geometric design)

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و ادراک (extra large data analysis and understanding)

بازیابی داده ها و بازسازی تصاویر (data recovery and image inpainting)

داده کاوی (data mining)

تصویربرداری طیفی (hyperspectral imaging)

سنسورهای جدید و سیستم ها (novel sensors and systems)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1063-5203

2.485

35

 

نام کامل ژورنال

Annals of Mathematics and Artificial Intelligence

نام فارسی ژورنال

ژورنال  تاریخچه ریاضیات و هوش مصنوعی

مشخصات ژورنال                                                               شماره ISSN print  :    ۱۰۱۲-۲۴۴۳

                                                                                        شماره ISSN online  : ۱۵۷۳-۷۴۷۰

تعداد چاپ در سال : یکبار در سال          

وضعیت ژورنال :

چاپ مقاله در ازای دریافت پول میباشد .

 زمان اعلام نتیجه بررسی مقاله :

March 31, 2014

آدرس وب سایت ژورنال :

http://dream.inf.ed.ac.uk/events/amai-geom

حوزه های پذیرش مقاله

   تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با هوش مصنوعی

آموزش الکترونیکی

تمرکز بر روش های ترکیبی ، منطقی و جبری  در رابطه با سیستم های پشتیبان تصمیم

رباتیک

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استتنتاج خودکار

برنامه ریزی

تمرکز بر روش های ترکیبی  ، منطقی و جبری  در رابطه با استدلال

دید کامپیوتری

سیستمهای مبتنی بر دانش

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1012-2443

0.200

10472