بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های جانور شناسی

نام کامل ژورنال

Zoology

نام فارسی ژورنال

ژورنال جانورشناسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0944-2006

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/zoology

حوزه های پذیرش مقاله

رفتار و بیولوژی اعصاب (behavior and neurobiology)

مورفولوژی کاربردی (functional morphology)

تحول و توسعه (evolution and development)

فیزیولوژی زیست محیطی (ecological physiology)

زیست شناسی سلولی (cell biology)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0944-2006

1.471

116