بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال شبکه های کامپیوتری

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-1889

0.807

38

نام کامل ژورنال

The International Journal of Grid Computing and eScience

 نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی محاسبات شبکه ای و علوم الکترونیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                        ISSN : 0167-739X

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems

حوزه های پذیرش مقاله

برنامه های کاربردی شبکه ای و پشتیبانی برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی جدید (Novel applications)

برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی و علوم الکترونیکی (eScience and eBusiness applications)

محیط های حل مسئله و آزمایشگاه های مجازی (Problem solving environments and virtual laboratories)

اقتصاد شبکه ای (Grid economy)

شبکه های مبتنی بر دانش و شبکه های معنایی (Semantic and knowledge based grids)

شبکه های همکاری و سازمان های مجازی (Collaborative Grids and virtual organizations)

محاسبات با توان بالا و عملکرد بالا در شبکه (High Performance and high throughput computing on grids)

گردش کار برنامه های کاربردی پیچیده (Complex application workflows)

مفاهیم علمی، صنعتی و اجتماعی (Scientific, industrial and social implications)

شبکه ها در آموزش و پرورش (Grids in education)

روش های شبکه و میانه ها

ابزار برای توسعه شبکه: نظارت و برنامه ریزی (Tools for grid development: monitoring and scheduling)

مدیریت منابع پویای توزیع شده (Distributed dynamic resource management)

خدمات وب و شبکه (Grid- and web-services)

مدیریت اطلاعات (Information management)

استانداردهای نوظهور و پروتکل ها (Protocols and emerging standards)

محاسبات اینترنتی و نقطه به نقطه (Peer to peer and internet computing)

محاسبات فراگیر (Pervasive computing)

امنیت شبکه (Grid Security)

نظریه شبکه های توری

ویژگی های فرایند، برنامه ها و طراحی الگوریتم (Process specification; program and algorithm design)

جنبه های نظری ارتبازات در محیط های وسیع و محاسبات (Theoretical aspects of wide area communication and computation)

نظریه تجانس و عملکرد (Scaling and performance theory)

تایید پروتکل (Protocol verification)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0167-739X

1.864

32

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                     ISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

 

نام کامل ژورنال

An International Journal for Advances in Boundary Element and Other Mesh Reduction Methods

 

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی پیشرفت ها در عناصر مرزی و سایر روش های ساده سازی شبکه

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار                       شمارهISSN : 0955-7997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

  زمان اعلام نتیجه مقاله

 

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/engineering-analysis-with-boundary-elements

حوزه های پذیرش مقاله

روش های المان مرزی (Boundary Element Methods (BEM))

روش های ساده سازی شبکه (Mesh Reduction Methods (MRM))

روش های بدون شبکه (Meshless Methods)

معادلات انتگرال (Integral Equations)

برنامه های کاربردی BEM/MRM در مهندسی (Applications of BEM/MRM in Engineering)

روش های عددی مربوط به BEM/MRM .(Numerical Methods related to BEM/MRM)

تکنیک های محاسباتی (Computational Techniques)

ترکیبی از روش های مختلف (Combination of Different Methods)

فرمولاسیون پیشرفته (Advanced Formulations)

 

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0955-7997

1.596

5

نام کامل ژورنال

Ad Hoc Networks

نام فارسی ژورنال

ژورنال شبکه های ad hoc

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : –                   ISSN : 1570-8705

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

 مدت زمان فرآیند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://ees.elsevier.com/adhoc/

حوزه های پذیرش مقاله

شبکه های ad hoc بی سیم و موبایل (Mobile and Wireless Ad Hoc Networks)

شبکه های حسگر (Sensor Networks)

شبکه های محلی و شخصی بی سیم (Wireless Local and Personal Area Networks)

شبکه های خانگی (Home Networks)

شبکه های ad hoc سیستم های هوشمند خودکار (Ad Hoc Networks of Autonomous Intelligent Systems)

معماری جدید برای شبکه های ad hoc و حسگر (Novel Architectures for Ad Hoc and Sensor Networks)

معماری و پروتکل های شبکه های خود سازمانده (Self-organizing Network Architectures and Protocols)

پروتکل های لایه انتقال (Transport Layer Protocols)

پروتکل های مسیریابی (Routing protocols (unicast, multicast, geocast, etc.))

تکنیک های کنترل دسترسی رسانه (Media Access Control Techniques)

شمای کنترل خطا (Error Control Schemes)

طراحی های پرقدرت، کم قدرت و با انرژی کارآمد (Power-Aware, Low-Power and Energy-Efficient Designs)

مسائل مربوط به همامنگ سازی و زمانبندی (Synchronization and Scheduling Issues)

مدیریت تحرک (Mobility Management)

پروتکل های ارتباطی مقاوم در برابر تحرک (Mobility-Tolerant Communication Protocols)

سرویس های مبتنی بر مکان و پیگیری مکان ها (Location Tracking and Location-based Services)

مدیریت اطلاعات و منابع (Resource and Information Management)

مسائل مربوط به امنیت و تحمل خطا (Security and Fault-Tolerance Issues)

سیستم عامل های نرم افزار و سخت افزاری، سیستم ها و بسترهای آزمایشی (Hardware and Software Platforms, Systems, and Testbeds)

نتایج تجربی و نمونه های اولیه (Experimental and Prototype Results)

مسائل مربوط به کیفیت سرویس (Quality-of-Service Issues)

فعل و انفعالات لایه وسط (Cross-Layer Interactions)

مسائل مربوط به مقیاس پذیری (Scalability Issues)

تجزیه و تحلیل عملکرد و شبیه سازی پروتکل (Performance Analysis and Simulation of Protocols)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1570-8705

1.456

10115