بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

ژورنال های ISI

نام کامل ژورنال

Journal of Economic Dynamics and Control

نام فارسی ژورنال

ژورنال کنترل و پویایی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱

ISSN : 0165-1889

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-dynamics-and-control

حوزه های پذیرش مقاله

هوش مصنوعی (artificial intelligence)

پایگاه های داده (databases)

سیستم های پشتیبان تصمیم (decision support systems)

الگوریتم های ژنتیک     (genetic algorithms)

زبان های مدل سازی (modelling languages)

شبکه های عصبی (neural networks)

الگوریتم های عددی برای بهینه سازی (numerical algorithms for optimization)

کنترل و تعادل (control and equilibria)

محاسبات موازی (parallel computing)

استدلال کیفی (qualitative reasoning)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-1889

0.807

38

نام کامل ژورنال

Journal of Banking & Finance

نام فارسی ژورنال

ژورنال بانکداری و امور مالی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                    ISSN : 0378-4266

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-banking-and-finance

حوزه های پذیرش مقاله

حسابداری و گزارشگری مالی (Accounting and Financial Reporting)

سرمایه گذاری های جایگزین (Alternative Investments)

قیمت گذاری دارایی (Asset Pricing)

بهره وری بانکداری (Banking Efficiency)

مقررات بانکداری (Banking Regulation)

پرداخت بدهی بانکی و ساختار سرمایه (Bank Solvency and Capital Structure)

امور مالی رفتاری (Behavioural Finance)

کالا و بازارهای انرژی (Commodity and Energy Markets)

امور مالی شرکتی (Corporate Finance)

اداره امور شرکت و اخلاقیات (Corporate Governance and Ethics)

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

قیمت گذاری مشتق و مصون سازی (Derivative Pricing and Hedging)

امور مالی تجربی (Empirical Finance)

نرم افزار های مالی تئوری تصمیم گیری و یا تئوری بازی ها (Financial Applications of Decision Theory or Game Theory)

نرم افزار های مالی شبیه سازی یا روش های عددی (Financial Applications of Simulation or Numerical Methods)

اقتصاد مالی (Financial Economics)

مهندسی امور مالی (Financial Engineering)

پیش بینی مالی (Financial Forecasting)

مدیزیت ریسک مالی و تجزیه و تحلیل (Financial Risk Management and Analysis)

بهینه سازی نمونه کارها و بازرگانی (Portfolio Optimization and Trading)

تنظیم بازارهای مالی و موسسات (Regulation of Financial Markets and Institutions)

مدل های تصادفی برای دارایی و قیمت ابزارها (Stochastic Models for Asset and Instrument Prices)

ریسک سیستماتیک (Systemic Risk)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

JBF

0378-4266

1.287

39

نام کامل ژورنال

Journal of Colloid and Interface Science

نام فارسی ژورنال

ژورنال کلوئید و علوم واسط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0021-9797

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-colloid-and-interface-science

حوزه های پذیرش مقاله

مواد کلوییدی و نانو مواد (Colloidal Materials and Nanomaterials)

سورفکتانت و ماده نرم (Surfactants and Soft Matter)

جذب، تجریه و الکتروشیمی (Adsorption, Catalysis and Electrochemistry)

فرآیندهای سطحی، خاصیت موئینگی و رطوبت (Interfacial Processes, Capillarity and Wetting)

بیومتریال و نانو پزشکی (Biomaterials and Nanomedicine)

پدیده های نو تکنیک ها (Novel Phenomena and Techniques)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0021-9797

3.172

416

 

نام کامل ژورنال

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics

نام فارسی ژورنال

ژورنال فیزیک جوی و خورشیدی-زمین

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 1364-6826

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-atmospheric-and-solar-terrestrial-physics

حوزه های پذیرش مقاله

نتایج آزمایشات و تفسیرها، نتایج مطالعات نظری و عملی (The results of experiments and their interpretations, and results of theoretical or modelling studies)

سنجش از راه دور از زمین و فضا و مطالعاتی که توسط موشک ها و ماهواره ها در مدار زمین انجام گرفته (sensing carried out from the ground or space and with in situ studies made from rockets or from satellites orbiting the Earth)

برنامه هایی برای تحقیقات آینده، که اغلب در دامنه های بین المللی انجام می گیرد (Plans for future research, often carried out within programs of international scope)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

JASTP

1364-6826

1.417

58

 

نام کامل ژورنال

Journal of the International Alliance for Biological Standardization

نام فارسی ژورنال

ژورنال اتحادیه بین المللی استاندارد سازی بیولوژیکی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 1045-1056

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/biologicals

حوزه های پذیرش مقاله

واکسن های باکتریایی (Bacterial vaccines)

محصولات خون (Blood products)

زیست شناسی سلولی (Cell biology)

فناوری کشت سلولی (Cell culture technology)

ایمونولوژی سلولی (Cellular immunology)

سایتوکاین و واسطه متحد (Cytokines and allied mediators)

تشخیص (Diagnostics)

پردازش سطح پایین (Downstream processing)

انتقال ژن و چگونگی (Gene transfer and expression)

باکتری شناسی عمومی (General bacterology)

ویروس شناسی عمومی، درون زا و ویروس های اکتسابی (General virology, endogenous and adventitious viruses)

هورمون ها (Hormones)

علم ایمنی (Immunochemistry)

زیست شناسی مولکولی (Molecular biology)

آنتی بادی منوکلونال (Monoclonal antibodies)

انگل شناسی (Parasitology)

بیماری های پریون و پرایون (Prion and prion disease)

سموم (Protein chemistry)

واکسن های ویروسی (Viral vaccines)

توکسویید (Toxoids)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

1045-1056

1.616

17

 

نام کامل ژورنال

Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0899-8256

1.000

82

 

نام کامل ژورنال

Zoology

نام فارسی ژورنال

ژورنال جانورشناسی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0944-2006

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/zoology

حوزه های پذیرش مقاله

رفتار و بیولوژی اعصاب (behavior and neurobiology)

مورفولوژی کاربردی (functional morphology)

تحول و توسعه (evolution and development)

فیزیولوژی زیست محیطی (ecological physiology)

زیست شناسی سلولی (cell biology)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0944-2006

1.471

116

 

نام کامل ژورنال

Journal of Accounting and Economics

نام فارسی ژورنال

ژورنال حسابداری و اقتصاد

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                   ISSN : 0165-4101

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-and-economics

حوزه های پذیرش مقاله

نقش حسابداری در داخل شرکت (The role of accounting within the firm)

محتوای اطلاعات و نقش ارقام حسابداری در بازار سرمایه (The information content and role of accounting numbers in capital markets)

نقش حسابداری در قراردادهای مالی و نظارت روابط سازمان (The role of accounting in financial contracts and in monitoring agency relationships)

تعیین استاندارد های حسابداری (The determination of accounting standards)

مقررات دولت در افشای شرکت های بزرگ و/یا حرفه حسابداری (Government regulation of corporate disclosure and/or the Accounting profession)

نظریه حسابداری شرکت ها (The theory of the accounting firm)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0165-4101

3.912

56

 

نام کامل ژورنال

Journal of Arid Environments

نام فارسی ژورنال

ژورنال محیط های خشک

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                      ISSN : 0140-1963

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-arid-environments

حوزه های پذیرش مقاله

Paleo climate and Paleo environments

آب و هوا و تغییرات آب و هوا (Climate and Climate Change)

سیستم ها و فرآیندهای هیدرولوژیکی (Hydrological processes and systems)

سیستم ها و فرآیندهای ژئومرفولوژی (Geomorphological processes and systems)

خاک -جنبه های فیزیکی و بیولوژیکی (Soils- physical and biological aspects)

بوم شناسی-گیاهی و علوم دامی (Ecology- Plant and Animal Sciences)

مردم شناسی و بوم شناسی انسانی (Anthropology and human ecology)

استفاده های زمین (land use)

حفاظت (conservation)

تخریب زمین (Land degradation)

نظارت بر محیط زیست و مدیریت (Environmental monitoring and management)

 

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0140-1963

1.772

102

نام کامل ژورنال

Journal of Air Transport Management

نام فارسی ژورنال

ژورنال مدیریت حمل و نقل هوایی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱                     ISSN : 0969-6997

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-air-transport-management

حوزه های پذیرش مقاله

سیاست، مقررات و قوانین (Policy, regulation and law)

استراتژِی (Strategy)

عملیات (operations)

بازاریابی (marketing)

اقتصاد و امور مالی (Economics and finance)

پایداری (Sustainability)

سایر اطلاعات ژورنال

Journal Title

ISSN

Impact Factor

No.Of Articles

-

0969-6997

0.800

37