بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

پزشکی

کدمقاله: ۲۳۰۰۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Accessibility for Disabled in Public Transportation Terminal  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قابلیت دسترسی افراد معلول به ترمینال های حمل و نقل عمومی

منبع مقاله

AicE-Bs 2011 Famagusta (Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Salamis Bay Conti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011)

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۹۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Modeling and stress analyses of a normal foot-ankle and a prosthetic foot-ankle complex

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی و آنالیز تنش در قوزک پای نرمال و مجموعه پروتزی قوزک پای

منبع مقاله

Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper Vol. 15, No. 3, 2013 DOI: 10.5277/abb130303

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی/۱۵ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۹۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Clinical genomics information management software linking cancer genome sequence and clinical decisions

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نرم افزار مدیریت اطلاعات ژنتیک بالینی مرتبط با  توالی ژنوم سرطان و تصمیم گیری های بالینی

منبع مقاله

Genomics،Volume 102, Issue 3, September 2013, Pages 140–۱۴۷،Clinical Sequencing

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۰۲۰۵

عنوان انگلیسی مقاله

A double-blind controlled study of a nonhydroq uinone bleaching  cream in the treatment of melasma  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعۀ کنترل شدۀ دابل بلایند یک کرم بی رنگ کنندۀ غیرهیدروکینن در درمان ملاسما

منبع مقاله

Centre Laser Dermatologique, Marseille, France.Journal of Cosmetic Dermatology (Impact Factor: 0.87). 01/2006; 4(4):272-6. DOI:10.1111/j.1473-2165.2005.00205.x

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/ ۲۰۰۵

read more

کدمقاله: ۲۱۶۳۰۴

عنوان انگلیسی مقاله

 MOLECULAR MECHANISMOF GIBBERELLIN SIGNALINGIN PLANTS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مکانیسم مولکولی نشانه دهی جیبرلین در گیاهان

منبع مقاله

Annu.Rev.PlantBiol.2004.55:197–۲۲۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۳۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۶ صفحه/ ۲۰۰۴

read more

کدمقاله: ۲۱۶۶۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

Treatment of vitiligo with broadband ultraviolet B and vitamins

ترجمه فارسی عنوان مقاله

درمان ویتیلیگو با ultraviolet B و ویتامین ها

منبع مقاله

International Journal of Dermatology ۲۰۰۶, ۴۵, ۶۳–۶۵

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۳ صفحه / فایل doc فارسی /۹صفحه/ ۲۰۰۶

read more

کدمقاله: ۲۱۶۴۰۴

عنوان انگلیسی مقاله

Technical aspects of functional proteomics in plants

ترجمه فارسی عنوان مقاله

جنبه های تکنیکی پروتئومیک کارکردی در گیاهان

منبع مقاله

Phytochemistry. 2004 Jun;65(11):1487-98.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۰صفحه/ ۲۰۰۴

read more

کدمقاله: ۲۱۶۲۰۵ 

عنوان انگلیسی مقاله

Fluorescence microscopy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

میکروسکوپ فلورسانت

منبع مقاله
PUBLISHED ONLINE 18 NOVEMBER 2005; DOI:10.1038/NMETH817
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۳۵ صفحه/ ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد، تغذیه رفتار و قابلیت هضم گوساله هلشتاین

منبع مقاله

American Dairy Science Association ® , ۲۰۱۳

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more