بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

وب سرویس

عنوان انگلیسی مقاله

Verifying regional climate model results with web-based expert-system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی نتایج آب و هوای منطقه ای با مدل سیستم خبره مبتنی بر وب

منبع مقاله

First World Conference on Innovation and Computer Sciences ,Volume 1, 2012, Pages 24–۳۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

TOWARDS FORMAL VERIFICATION OF WEB SERVICE COMPOSITION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بسوی تایید رسمی از سرویس وب ترکیبی

منبع مقاله

Lecture Notes in Computer Science Volume 4102, 2006, pp 257-273

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۰۶ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Tools for Design of Composite Web Services

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابزارهایی برای طراحی سرویس های وب ترکیبی

منبع مقاله

SIGMOD 2004 June 13­۱۸, ۲۰۰۴, Paris, France

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۴ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

On CompositeWeb Services Provisioning in an enviroment of Fixed and Mobile Computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارائه سرویس های وب ترکیبی در یک محیطی از تامیرات و منابع محاسباتی موبایل

منبع مقاله

Information Technology and Management archive Volume 5 Issue 3-4, July-October 2004

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۲۰ صفحه / فایل doc فارسی /۳۱ صفحه/  ۲۰۰۴ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Mobile and Dynamic Web Services

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سرویس های وب موبایل و سیار

منبع مقاله

Whitestein Series in Software Agent Technologies and Autonomic Computing 2007, pp 117-133

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/  ۲۰۰۷ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Dependable Composite Web Services with Components Upgraded Online

ترجمه فارسی عنوان مقاله

وب سرویسهای مرکب وابسته به کامپوننت ها با قابلیت ارتقا آنلاین

منبع مقاله

Architecting Dependable Systems III.Pages pp 92-121, Copyright 2005. DOI 10.1007/11556169_5. Print ISBN 978-3-540-28968-5. Online ISBN 978-3-540-31648-0

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۳۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۹ صفحه/  ۲۰۰۵ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Automated Composition of Semantic Web Services into Executable Processes

ترجمه فارسی عنوان مقاله

خدمات و اطلاعات وب سرویسها به صورت خودکار و قابل اجرا

منبع مقاله

Third International Semantic Web Conference, Hiroshima, Japan, November 7-11, 2004. Proceedings Pages 380-394.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۶ صفحه/  ۲۰۰۴ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Web Service Composition – Current Solutions and Open Problems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ساخت سرویس های وب – راه حل های معمول و مسایل باز

منبع مقاله

ICAPS 2003 Workshop on Planning for Web Services, year = {2003}, pages = {28–35}

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Web Component: A Substrate for Web Service Reuse and Composition

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اجزاء وب : زیر لایه برای سرویسها وب  استفاده محدود و ترکیب

منبع مقاله

۱۴th International Conference, CAiSE 2002 Toronto, Canada, May 27–۳۱, ۲۰۰۲ Proceedings Pages pp 21-36 Copyright 2002 DOI 10.1007/3-540-47961-9_5 Print ISBN 978-3-540-43738-3 Online ISBN 978-3-540-47961-1

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/  ۲۰۰۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Towards AutomaticWeb Service Discovery and Composition in a Context with Semantics, Messages, and Internal Process Flow

ترجمه فارسی عنوان مقاله

در مورد کشف و ساخت وب سرویس های خودکار در زمینه معنایی ، پیغامی و جریان پردازش داخلی ابزارهای برای سرویس‌های ترکیبی وب: یک بررسی گویا

منبع مقاله

Proc.\ of the W3C Workshop on Frameworks for Semantics in Web Services (SWSF~2005)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۳۰ صفحه/  ۲۰۰۵

read more