بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

هوش تجاری

عنوان انگلیسی مقاله

Business Processes Meet Operational Business Intelligence

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فرایند تجارت مستلزم هوش تجاری موثر

منبع مقاله

IEEE,2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/ ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS: STATE-OF-THE-ART REVIEW AND CONTEMPORARY APPLICATIONS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم های هوشمند تجاری: مروری بر وضعیت هنر و کاربردهای امروزی

منبع مقاله

Symposium on Progress in Information & Communication Technology 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

CONCEPTUAL MODEL OF BUSINESS VALUE OF BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدل مفهومی ارزش تجارت سیستم های هوش تجاری

منبع مقاله

Journal of Contemporary Management Issues;Jun 2010, Vol. 15 Issue 1, p5

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۱۰

read more

عنوان انگلیسی مقاله

BUSINESS INTELLIGENCE: CONCEPTS, COMPONENTS,TECHNIQUES AND BENEFITS


ترجمه فارسی عنوان مقاله

هوش تجاری : مفاهیم ، اجزا  ، تکنولوژی ها و مزایا

منبع مقاله

Journal of Theoretical and Applied Information Technology © ۲۰۰۵ – ۲۰۰۹ JATIT. All rights reserved

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

BUSINESS INTELLIGENCE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

هوش تجاری

منبع مقاله

Communications of the Association for Information Systems (Volume13, 2004) 177-195

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۰ صفحه / فایل doc فارسی /۲۳ صفحه/  ۲۰۰۴

read more

عنوان انگلیسی مقاله

DATA INTEGRATION FLOWS FOR BUSINESS INTELLIGENCE

ترجمه فارسی عنوان مقاله

جریان یکپارچه سازی داده ها برای هوش تجاری

منبع مقاله

EDBT’09, March 24-26, 2009, Saint Petersburg, Russia.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۴۰ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

IMPROVING PERFORMANCE OF BUSINESS INTELLIGENCE THROUGH CASE BASED REASONING

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بهبود کارکرد هوش تجاری از طریق استدلال مبتنی بر موارد

منبع مقاله
International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST) Volume 3 ISSN: 0975-5462,Page 2880-2886, April 2011
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Critical Success Factors For Business Intelligence Systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عوامل موفقیت در سیستم های هوش تجاری

منبع مقاله

Journal Of Computer Information System, Page 23-32, June-September 2009

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰ صفحه / فایل doc فارسی /۲۸ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

A collaborative approach of Business Intelligence systems

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رویکرد مشارکتی سیستم های  هوشمند تجاری

منبع مقاله

Journal of Applied Collaborative System, Vol.2, No. 2, 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۱ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۹ صفحه/ ۲۰۱۰

read more