بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مهندسی نرم افزار

عنوان انگلیسی مقاله

Secure Software Development Life cycles

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چـرخه زنـدگی توسعـــه نـرم افــزار ایـــمن

منبع مقاله

Dave Feltz 30 Aprill 2011

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۷ صفحه / فایل doc فارسی / ۱۰صفحه/ آوریل ۲۰۱۱

read more