بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت

عنوان انگلیسی مقاله

SECURITY FOR E-GOVERNANCE
ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت برای دولت الکترونیکی

منبع مقاله

Journal of Information and Operations Management,ISSN: 0976–۷۷۵۴ & E-ISSN: 0976–۷۷۶۲ , Volume 3, Issue 1, 2012, pp-254-257

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

E-Banking in Malaysia: Opportunity and Challenges

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بانکداری الکترونیک در مالزی: فرصت ها و چالش ها

منبع مقاله

Journal of Internet Banking and Commerce, December 2005, vol. 10, no.3

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۰۵

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Using the balanced scorecard in assessing the performance of e-SCM diffusion :Amulti-stageperspective

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM  : یک دیدگاه چند مرحله ای

منبع مقاله
Decision Support Systems 52(2012)474–۴۸۵
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۳۷ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Technology strategies and standard competition—Comparative innovation casesof Apple and Microsoft

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای Apple و Microsoft

منبع مقاله

Journal of High Technology Management Research 23 (2012) 90–۱۰۲

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۱۸ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences   ۵۷  ( ۲۰۱۲ )  ۲۹۰ – ۲۹۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Industrial training: a survey on its effectiveness among undergraduates from the Faculty of the Islamic Studies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

آموزش صنعتی : یک ارزیابی بر اثربخشی فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اسلامی

منبع مقاله

Universiti Kebangsaan Malaysia Teaching and Learning Congress 2011, Volume I, December 17 – ۲۰ ۲۰۱۱, Pulau Pinang MALAYSIA

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۱

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Human capital in family businesses: Focusing on the individual level

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی

منبع مقاله

Journal of Family Business Strategy 3 (2012) 3–۱۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۱۲ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Human resource outsourcing:Market and operating performance effects of Administrative HR functions

ترجمه فارسی عنوان مقاله

برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری

منبع مقاله

Journal of Business Research xxx (2012) xxx–xxx

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۲۹ صفحه/  ۲۰۱۲ 

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Employee relationship management — Realizing competitive advantage through information technology

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحقق بخشی برتری رقابتی مدیریت ارتباط با کارمندان  با استفاده از فن آوری اطلاعات

منبع مقاله

Human Resource Management Review,Volume 23, Issue 1, March 2013, Pages 93–۱۰۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/  ۲۰۱۳ 

read more