بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت

کدمقاله: ۲۲۸۵۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and the Evolution of Corporate Communications

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی رسانه های اجتماعی و تکامل ارتباط سازمانی

منبع مقاله

Laura Matthews, senior majoring in coporate communications elon university-2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۲۱۲۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Multidimensional assessment of organizational performance: Integrating BSC and AHP

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP

منبع مقاله

Article provided by Elsevier in its journal Journal of Business Research.Volume 65, Issue 12, December 2012, Pages 1790–۱۷۹۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۲۴ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۱۰۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN LEARNING ORGANIZATION

ترجمه فارسی عنوان مقاله

توسعه منابع انسانی در سازمان یادگیرنده

منبع مقاله

Journal of Business Economics and Management,Volume 9, Issue 1, 2008

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۲۱۷۱۲

عنوان انگلیسی مقاله 

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’  Online Performance: European Evidences

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

منبع مقاله

Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, organizations and people (CENTERIS 2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۰۹۱۲

عنوان انگلیسی مقاله 

Measuring HRM and organisational performance:  concepts, issues, and framework

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM)و عملکرد سازمانی :  مفاهیم ، موضوعات و چارچوب

منبع مقاله

Published in: Management decision : MD.- Bradford : Emerald, ISSN 0025-1747, ZDB-ID 4119460. – Vol. 50.2012, 4, p. 651-667

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۸صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۷۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

  An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied  for Global Brand Management of Multinational  Organizations in the United States

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

منبع مقاله

Open Journal of Business and Management, 2013, 1, 11-17
http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2013.12003، Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojbm)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۶۵۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اصول اخلاقی حفاظت و نگهداری برخی مشکلات وتگناهای موجود در پروژه های میراث فرهنگی ابنیه ایی در انگلستان

منبع مقاله

John R. Mansfield, (2008) “The ethics of conservation: some dilemmas in cultural built heritage projects in England”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 15 Iss: 3, pp.270 – 281

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹صفحه/ ۲۰۰۸

read more

عنوان انگلیسی مقاله

FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC STRATEGIES

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت مالی خانواده و استراتژی های اقتصادی

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Doomsday for the Euro Area: Causes, Variants and Consequences of Breakup

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روز پایان منطقه یورو: دلایل، تفاوتها و عواقب فروپاشی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 1–۱۵; doi:10.3390/ijfs1010001

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵ صفحه / فایل doc فارسی /۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Decomposing US Money Supply Changes since the Financial Crisis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی

منبع مقاله

Int. J. Financ. Stud. 2013, 1, 32–۴۴; doi:10.3390/ijfs1020032

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more