بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت دانش

کدمقاله: ۲۲۳۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The relationship between human resource management  practices and organizational commitment: A field study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۱۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۱۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

Teaching and learning cycles in a constructivist approach to instruction

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چرخه های یاددهی – یادگیری در رویکرد ساخت و سازگرا به تدریس

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1613–۱۶۳۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۲صفحه / فایل doc فارسی /۵۵صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۱۹۷۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

An Organizational Concept of Human Resource Development – How Human Resource Management Scholars View ‘HRD’

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مفهوم سازمانی توسعه منابع انسانی نگاه پژوهشگران مدیریت منابع انسانی نسبت به HRD چگونه است؟

منبع مقاله

Article provided by Far East Research Centre in its journal Far East Journal of Psychology and Business.Volume (Year): 8 No 3 Paper 5 September (2012)،Issue (Month): 5 (September)،Pages: 50-60

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۹۳۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

DIMENSIONS AND PERSPECTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INFORMATION  

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ابعاد و دیدگاه های دانش مدیریت واطلاعات

منبع مقاله

Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 2010; 1(1) 39–۴۴

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۹۱۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Reading Strategy: Tackling Reading through Topic and Main Ideas

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روش خواندن متون انگلیسی : بررسی مهارت خواندن بر اساس موضوع و هدف اصلی

منبع مقاله

English Language Teaching; Vol. 6, No. 11; 2013 ،ISSN 1916-4742   E-ISSN 1916-4750 ,Published by Canadian Center of Science and Education

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Teachers’ beliefs about classroom interaction and their actual practices: A qualitative case study of a native and a nonnative English Teacher’s in-class applications

ترجمه فارسی عنوان مقاله

باور واقعی معلم در مورد تعامل در کلاس و تمرینات واقعی و عملی مربوط به آن: یک تحقیق کیفی روی معلمین انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان در عملکرد کلاسی

منبع مقاله

۱۸۷۷-۰۴۲۸ © ۲۰۱۲ The Authors. Published by Elsevier Ltd.Selection and peer-review under responsibility of ALSC 2012.

doi: 10.1016/j.sbspro.2013.01.176

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION TOWARDS THE APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN MALAYSIA

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری در جهت کاربرد مدیریت دانش در مالزی

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۳ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

CORPORATE ENTEREPRENEURSHIP AND INNOVATION: KEY THRUSTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY (KBE)

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

کار آفرینی و نو آوری شرکتی: عامل محرک مهم در اقتصاد مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۰۳

read more

apo2

 

عنوان انگلیسی 

A KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL FOR SMEs IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

ترجمه فارسی عنوان تحقیق

یک مدل مدیریت دانش برای بنگاههای کوچک و متوسط مبتنی بر دانش

مشخصات تحقیق

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵ صفحه/  ۲۰۰۳

read more