بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت دانش

کدمقاله: ۲۳۱۶۰۶

عنوان انگلیسی مقاله

The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

The current issue and full text archive of this journal is available at,www.emeraldinsight.com/0142-5455.htm

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۱۲صفحه / فایل doc فارسی۱۳صفحه/ ۲۰۰۶

read more

کدمقاله: ۲۳۱۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

New Trends and Approaches in Instructional Design and Technology

ترجمه فارسی عنوان مقاله

گرایشات  و روش های جدید در طراحی آموزشی و تکنولوژی

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences 82 ( 2013 ) 525 – ۵۲۸- World Conference on Psychology and Sociology 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی/ ۴صفحه / فایل doc فارسی/۵صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۳۱۳۰۲

عنوان انگلیسی مقاله

Impact toughness of high strength low alloy TMT reinforcement ribbed bar 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

چغرمگی ضربه ایی بار شیاردار ((bar ribbed تقویت کننده TMT کم آلیاژ پراستحکام

منبع مقاله

Bull. Mater. Sci., Vol. 25, No. 4, August 2002, pp. 319–۳۲۴٫ © Indian Academy of Sciences.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۰صفحه/ ۲۰۰۲

read more

کدمقاله: ۲۳۰۹۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Technical efficiency estimation with multiple inputs and multiple outputs using regression analysis

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون

منبع مقاله

European Journal of Operational Research 208 (2011) 153–۱۶۰- Contents lists available at ScienceDirect European Journal of Operational Research -journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejor

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۲۲صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۷۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Towards  global  Guinea  worm  eradication  in  ۲۰۱۵:  the  experience  of South  Sudan

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

منبع مقاله
International Journal of Infectious Diseases؟،Volume 17, Issue 8, August 2013, Pages e577–e582
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۲۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۶۹۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

An axiomatic characterization of probabilistic rough sets

ترجمه فارسی عنوان مقاله

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

منبع مقاله

International Journal of Approximate Reasoning 55 (2014) 130–۱۴۱،Contents lists available at SciVerse ScienceDirect،International Journal of Approximate Reasoning،journal homepage: w w w . e l s e v i e r . c o m / l o c a t e / i j a r

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۳۰صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۵۷۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 A  hole-machining  process  planning  system  for  marine  engines

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم برنامه ریزی فرآیند ماشین کاری حفره برای موتور های دریایی

منبع مقاله
Journal of Manufacturing Systems،Volume 32, Issue 1, January 2013, Pages 114–۱۲۳
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۰صفحه / فایل doc فارسی/۲۹صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

باز-کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS: دیدگاههائی از یک مورد مطالعه

منبع مقاله
Computers & Geosciences،Volume 54, April 2013, Pages 9–۲۰
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی۲۷صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۷۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

An  exploratory  study  to  understand  the  critical  factors  affecting  thedecision  to  adopt  cloud  computing  in  Taiwan  hospita

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مطالعه اکتشافی برای درک عوامل مهم موثر بر تصمیم به اتخاذ محاسبات توده ای

منبع مقاله
International Journal of Information Management،Volume 34, Issue 1, February 2014, Pages 28–۳۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۳۱صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۳۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Exploration of English needs according to teachers and learners in the psychology major in Iranian universitie

ترجمه فارسی عنوان مقاله

شناسایی نیازهای زبانی اساتید و دانشجویان در رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،SciVerse ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 70 ( 2013 ) 821 – ۸۲۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۰صفحه/ ۲۰۱۳

read more