بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

مدیریت بازاریابی

کدمقاله: ۲۲۴۱۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

A more efficient production using quality tools and human  resources management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تولید کارآمدتر با استفاده از ابزارهای کیفی و مدیریت منابع انسانی

منبع مقاله

Procedia Economics and Finance،Volume 3, 2012, Pages 681–۶۸۹،International Conference Emerging Markets Queries in Finance and Business, Petru Maior University of Tîrgu-Mures, ROMANIA, October 24th – 27th, 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۳۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Accounting Information and Performance Measurement  in a Nonprofit Organization

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی:دیدگاه های چند رشته ای

منبع مقاله

Volume 42, Issue 3, April 2013, Pages 275–۲۸۲،Theoretical Perspectives in Industrial Marketing Management

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۲۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۳۲۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Market intelligence and NPD success: a study of technology intensive companies in Finland

عنوان فارسیمقاله

هوش بازار و موفقیت توسعه محصولات جدید: مطالعه‌ای بر شرکت‌های فناوری محور فنلاند

منبع مقاله

ISSN: 0263-4503،Incorporates: Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science،Subject Area: Marketing،Content: Latest Issue | icon: RSS Latest Issue RSS | Previous Issues

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۲۱صفحه / فایل doc فارسی /۳۷صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۲۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Brand orientation and market orientation—From alternatives to synergy

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

منبع مقاله

Journal of Business Research 66 (2013) 13–۲۰،Contents lists available at ScienceDirect

Volume 66, Issue 1, January 2013, Pages 13–۲۰،(۱)Thought leadership in brand management(2)Health Marketing

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی /۳۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۱۷۱۲

عنوان انگلیسی مقاله 

Revisiting the Impact of IntegratedInternet Marketing on Firms’  Online Performance: European Evidences

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی یکپارچه از عملکرد آنلاین شرکت ها : اثبات و دلایل اروپایی

منبع مقاله

Procedia Technology،Volume 5, 2012, Pages 418–۴۲۶،۴th Conference of ENTERprise Information Systems – aligning technology, organizations and people (CENTERIS 2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۷۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Marketing,  public  relations,  and  how  Web  ۲٫۰  is  changing  their relationship: A  qualitative  assessment  of  PR  consultancies operating  in  Spain

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازاریابی ، روابط عمومی و تاثیر وب ۲ بر تغییر روابط آنها ارزیابی کیفی از  مشاوره های انجام شده ی PR در اسپانیا 

 

منبع مقاله

Public  Relations  Review  ۳۸ (۲۰۱۲) ۸۳۱–   ۸۳۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۷ ۱صفحه/ ۲۰۱۲

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رسانه های اجتماعی و ارتباطات راهبردی: نگرش ها و برداشت ها در بین دانشجویان

منبع مقاله

Public Relations Journal Vol. 4, No. 3, Summer 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۳ صفحه / فایل doc فارسی /۳۲ صفحه/ ۲۰۱۰

read more