بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

محاسبات ابری

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت محاسبات ابری

منبع مقاله

International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication  ISSN  ۲۳۲۱ – ۸۱۶۹ Volume: 1 Issue: 1

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing for Network Security Intrusion Detection System

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

JOURNAL OF NETWORKS, VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۲۲ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

DBSEER: RESOURCE AND PERFORMANCE PREDICTION FOR BUILDING A NEXT GENERATION DATABASE CLOUD

ترجمه فارسی عنوان مقاله

DB Seer : پیش بینی عملکرد و منابع برای ایجاد ابری از پایگاه داده های نسل جدید

منبع مقاله

۶th Biennial Conference on Innovative Data Systems Research (CIDR Õ۱۳) January 6-9, 2013, Asilomar, California, USA

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud Computing Security

ترجمه فارسی عنوان مقاله

امنیت پردازش ابری

منبع مقاله

—–

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۴ صفحه / فایل doc فارسی /۵ صفحه/ —

read more