بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

محاسبات ابری

کدمقاله: ۲۲۹۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing for network security intrusion detection system

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات ابری برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه

منبع مقاله

Journal of networks, VOL8, NO1, JANUARY2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

An insight into traffic safety management system platform based on cloud computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری

منبع مقاله

Volume 96, 6 November 2013, Pages 2643–۲۶۴۶,Intelligent and Integrated Sustainable Multimodal Transportation Systems Proceedings from the 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP2013)

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۱۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CoCaMAAL: A cloud-oriented context-aware middleware in ambient assisted living

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CoCaMAAL : یک میان افزار ابر گرای آگاه از متن  در محیط زندگی تحت کمک

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 35 (2014) 114–۱۲۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۳۷صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۸۰۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۲۸صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۷۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Automatic software deployment using user-level virtualization for cloud-computing

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابری با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 29 (2013) 323–۳۲۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی/۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۷۷۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

An interoperable and self-adaptive approach for SLA-based service virtualization in heterogeneous Cloud  environments

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک رویکرد خود سازگار  و قابل تبادل برای سرویس مجازی سازی مبتنی بر SLA  در محیط های ابری ناهمگن

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 32 (2014) 54–۶۸

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵صفحه / فایل doc فارسی/۳۷صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۷۱۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

 Intelligent battery energy management and control for vehicle-to-grid via cloud computing network

ترجمه فارسی عنوان مقاله

مدیریت و کنترل هوشمند انرژی باتری برای وسیله ی نقلیه به شبکه  از طریق شبکه ی محاسبه ابری

منبع مقاله
Applied Energy،Volume 111, November 2013, Pages 971–۹۸۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱صفحه / فایل doc فارسی/۳۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

منبع مقاله
Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013)
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۵۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Large Distributed Arabic Handwriting Recognition System Based on the Combination of Fast DTW Algorithm and Mapreduce Programing Model Via Cloud Computing Technologies

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سیستم   بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزیع شده  بر اساس ترکیبی از الگوریتم FastDTW و  مدل برنامه نویسی MapReduce از طریق فن آوری های محاسبات ابری 

منبع مقاله
AASRI Procedia،Volume 5, 2013, Pages 156–۱۶۳،۲۰۱۳ AASRI Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی ۱۶صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Solidifying  the  foundations  of  the  cloud  for  the  next  generation  Software Engineering

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یکپارچه سازی زیر بنای ابر برای نسل بعدی مهندسی نرم افزار

منبع مقاله

Journal of Systems and Software،Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2321–۲۳۲۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۷صفحه/ ۲۰۱۳

read more