بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم کامپیوتر

کدمقاله: ۲۲۵۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Software Evolution as SaaS: Evolution of Intelligent Design in Cloud

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تحول نرم‌افزار به عنوان Saas: تحول طراحی هوشمند در ابر

منبع مقاله
Procedia Computer Science،Volume 19, 2013, Pages 486–۴۹۳،The 4th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2013), the 3rd International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2013)
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸صفحه / فایل doc فارسی/۱۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۴۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Cloud computing and its implications for cybercrime investigations in Australia

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبه ی ابری و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا

منبع مقاله
Computer Law & Security Review،Volume 29, Issue 2, April 2013, Pages 152–۱۶۳
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی /۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۶۱۰۷ 

عنوان انگلیسی مقاله

Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store

ترجمه فارسی عنوان مقاله

داینامو: ذخیره ساز key/value با دسترسی بالای آمازون

منبع مقاله
Proceedings of twenty-first ACM SIGOPS symposium on Operating systems principles,Pages 205-220
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۶ صفحه / فایل doc فارسی /۴۹ صفحه/ ۲۰۰۷

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات توری و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۵ صفحه/  ۲۰۱۳

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Cellular Learning Automata-based Graph Coloring Problem

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ﻣﺴﺄﻟﻪ رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﮔﺮاف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻣﺎﺗﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ

منبع مقاله

International Conference on Machine Learning and Computing, Volume 3pages 163–۱۶۲۰۰۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/  ۲۰۰۹

read more

عنوان انگلیسی مقاله

Automata simulators: Classic tools for computer science education

ترجمه فارسی عنوان مقاله

شبیه سازی ماشینها: ابزار کلاسیک برای علوم کامپیوتر در آموزش و پرورش است

منبع مقاله

British Journal of Educational Technology , Volume 43, pages 11–۱۳, ۱ November 2012

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۳ صفحه / فایل doc فارسی /۶ صفحه/  ۲۰۱۲

read more