بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم کامپیوتر

کدمقاله: ۲۲۸۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The Logic Programming Paradigm and Prolog

ترجمه فارسی عنوان مقاله

الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ

منبع مقاله

journal homepage :www.elsevier.com/locate/ins

مشخصات مقاله 

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی/۲۲ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The design and implementation of a modern systems programming language

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی سیستم مدرن

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی/۱۱ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Grid Computing and Security Issues

ترجمه فارسی عنوان مقاله

محاسبات شبکه ای و مسائل امنیتی

منبع مقاله

International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 8, August 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی/۱۴ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۶۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) Technology- Network Behavior Analysis System (NBAS)

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تکنولوژی سیستم تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله (IDPS)  – سیستم آنالیز رفتار شبکه (NBAS)

منبع مقاله

ISCA Journal of Engineering Sciences,Vol. 1(1), 51-56, July (2012)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی/۸ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۸۱۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CoCaMAAL: A cloud-oriented context-aware middleware in ambient assisted living

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CoCaMAAL : یک میان افزار ابر گرای آگاه از متن  در محیط زندگی تحت کمک

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 35 (2014) 114–۱۲۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۳۷صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۸۰۱۴

عنوان انگلیسی مقاله

CloRExPa: Cloud resilience via execution path analysis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

CloRExPa: انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا

منبع مقاله

Future Generation Computer Systems 32 (2014) 168–۱۷۹

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲صفحه / فایل doc فارسی/۲۸صفحه/ ۲۰۱۴

read more

کدمقاله: ۲۲۷۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Precise Detection of Uninitialized Variables using Dynamic Analysis – Extending to Aggregate and Vector Types

ترجمه فارسی عنوان مقاله

کشف دقیق متغیر های مقدار اولیه نگرفته ( ارزش آغازی داده نشده) با استفاده از تحلیل پویا (دینامیک) یعنی با بسط دادن ارقام کلی و انواع بردارها

منبع مقاله

۲۰۱۲ ۱۹th Working Conference on Reverse Engineering

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵صفحه / فایل doc فارسی/۱۶صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۲۷۴۰۸

عنوان انگلیسی مقاله

A Survey of Quantum Programming Languages: History, Methods, and Tools

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی زبان های برنامه نویسی کوانتومی: تاریخچه ، روش ها و ابزارها

منبع مقاله

Preprint,Proceedings of the Second International Conference on Quantum, Nano, and Micro Technologies (ICQNM 2008),
IEEE Computer Society, pp. 66-71, 2008.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۲۲صفحه/ ۲۰۰۸

read more

کدمقاله: ۲۲۷۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

A Design Rule Language for Aspect-Oriented Programming

ترجمه فارسی عنوان مقاله

طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا

منبع مقاله
Journal of Systems and Software, Volume 86, Issue 9, September 2013, Pages 2333–۲۳۵۶
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی/۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۷۲۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Virus propagation with randomness

ترجمه فارسی عنوان مقاله

انتشار ویروس به صورت تصادفی

منبع مقاله
Mathematical and Computer Modelling 57 (2013) 1816–۱۸۲۱
مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی/۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more