بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

کدمقاله: ۲۱۸۱۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Emotional intelligence and leadership emergence in small groups

ترجمه فارسی عنوان مقاله

هوش عاطفی و ظهور رهبری در گروههای کوچک

منبع مقاله

The Leadership Quarterly, Volume 21, Issue 4, August 2010, Pages 684-685

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۳ صفحه / فایل doc فارسی /۳۱ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۸۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Individual Differences of Internet Child  Pornography Users: Peculiar Findings in a Community-Based Study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

تفاوت های فردی از اینترنت کودکان ، پورنوگرافی اعضا: یافته های عجیب و غریب در یک مطالعه جامعه محور

منبع مقاله

International Journal of Cyber Criminology ،Vol 7 Issue 2 July – December 2013

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴ صفحه / فایل doc فارسی /۲۵صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۹۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

After Liberalism

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پس از لیبرالیسم

منبع مقاله

Millennium: Journal of International Studies Vol.38 No.3, pp. 553–۵۶۰ ،ISSN 0305-8298; DOI: ۱۰٫۱۱۷۷/۰۳۰۵۸۲۹۸۱۰۳۶۵۹۴۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۷۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Family Law Act  Questions and Answers


ترجمه فارسی عنوان مقاله

تصویب قانون خانواده پرسش ها و پاسخ ها

منبع مقاله

The Family Law Act came fully into force on March 18, 2013.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۸ صفحه / فایل doc فارسی /۱۱ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

  An Empirical Investigation on Leadership Styles Applied  for Global Brand Management of Multinational  Organizations in the United States

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا

منبع مقاله

Open Journal of Business and Management, 2013, 1, 11-17
http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2013.12003، Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojbm)

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷ صفحه / فایل doc فارسی /۱۹ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۷۱۰۲

عنوان انگلیسی مقاله

The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework

ترجمه فارسی عنوان مقاله

نقش رسانه در تصمیم‌گیری سیاست خارجی: چارچوب نظری

منبع مقاله

conflict & communication online, Vol. 1, No. 2, 2002 ،www.cco.regener-online.de ،ISSN 1618-0747

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴ صفحه / فایل doc فارسی /۳۰ صفحه/ ۲۰۰۲

read more

کدمقاله: ۲۱۶۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Inhalant Use Among schoolchildren in northeast India : A preliminary study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

استفاده مواد استنشاقی در میان بچه های مدرسه ای در شمال شرقی هند:تحقیق مقدماتی

منبع مقاله

Substance Abuse: Research and Treatment 2013:7 185–۱۹۰

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۶۰۱۳ 

عنوان انگلیسی مقاله

The effect of job related stress on employees’ satisfaction: A survey in Health Care

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان: نظر سنجی در بهداشت و درمان

منبع مقاله

Procedia – Social and Behavioral Sciences 73 ( 2013 ) 718 – ۷۲۶

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۹ صفحه / فایل doc فارسی /۱۴ صفحه/ ۲۰۱۳

read more