بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

کدمقاله: ۲۲۱۱۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Refereed article The infoshop: the alternative information centre of the 1990s

ترجمه فارسی عنوان مقاله

فروشگاه اطلاعات:مرکز اطلاعات انتخاباتی دهه ۱۹۹۰

منبع مقاله

Chris Atton, (1999) “The infoshop: the alternative information centre of the 1990s”, New Library World, Vol. 100 Iss: 1, pp.24 – 29

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۰۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Transgendered Prisoners in the United States: A Progression  of  Laws

ترجمه فارسی عنوان مقاله

زندانیان تغییر جنسیت یافته درآمریکا : پیشرفت قوانین

منبع مقاله

Article provided by MDPI, Open Access Journal in its journal Laws.Volume (Year): 2 (2013)،Issue (Month): 4 (November)Pages: 428-439

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۲ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۹۶۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

Political decentralization and corruption: Evidence from around the world 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

عدم تمرکز سیاسی و فساد: شواهد از سراسر جهان

منبع مقاله

Journal of Public Economics 93(2009)14–۳۴ ،۰۰۴۷-۲۷۲۷/$ – seefront matter ©۲۰۰۸ Elsevier B.V. Allrights reserved.
doi:10.1016/j.jpubeco.2008.09.001

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۳ صفحه/ ۲۰۰۹

read more

کدمقاله: ۲۱۹۵۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

 Study Quality Principle Instead of Principle Legality of Crimes

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم

منبع مقاله

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(6): 358-360, 2012،ISSN 1991-8178

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۳ صفحه / فایل doc فارسی /۹ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۹۴۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

The new international treaties in the context of the European Union: a temporary solution for the current political challenges or a risk to the institutional future of the Union? 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

معاهدات بین المللی جدید در چارچوب اتحادیه  اروپا: یک راه حل موقت برای چالش های سیاسی در جریان و یا یک خطر برای آینده سازمانی اتحادیه؟

منبع مقاله

Journal:European View ،Volume 11, Issue 1 , pp 15-20 ،Cover Date ۲۰۱۲-۰۶-۰۱،DOI:10.1007/s12290-012-0216-4
Print ISSN،۱۷۸۱-۶۸۵۸-Online ISSN ۱۸۶۵-۵۸۳۱،Publisher:Springer-Verlag

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶ صفحه / فایل doc فارسی /۹ صفحه/ ۲۰۱۲

read more

کدمقاله: ۲۱۹۰۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Constructivism & US-Iran Relations

ترجمه فارسی عنوان مقاله

روابط ایران و آمریکا از منظر برسازی

منبع مقاله

-

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۱۰ صفحه/۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۸۹۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

Decoding Turkish Foreign  Policy Hyperactivity

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رمزگشایی بیش فعالی سیاست خارجی ترکیه

منبع مقاله

Volume 33, Issue 4, 2010،pages 75-86،Publishing models and article dates explained،Published online: 22 Sep 2010

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۲ صفحه / فایل doc فارسی /۱۶ صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۱۸۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله  

Correlation of Job Stress, Job Satisfaction, Job Motivation and Burnout and Feeling Stress

ترجمه فارسی عنوان مقاله

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

منبع مقاله

Volume 84, 9 July 2013, Pages 860–۸۶۳،The 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG-201

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۴ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله:۲۱۸۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR/ MSدر مدیریت عملیات مخرب

منبع مقاله

European Journal of Operational Research 230(2013)201–۲۱۱

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۱ صفحه / فایل doc فارسی /۳۳ صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۱۸۲۱۲

عنوان انگلیسی مقاله

RELATIVE DECLINE OF AMERICAN HEGEMONY

ترجمه فارسی عنوان مقاله

سقوط نسبی برتری و هژمونی امریکا

منبع مقاله

Relative decline of American hegemony،(۲۰۱۲)

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۵ صفحه / فایل doc فارسی /۷ صفحه/ ۲۰۱۲

read more