بانک مقالات ISI با ترجمه فارسی
مقالات با ترجمه فارسی

علوم اجتماعی

کدمقاله: ۲۲۳۷۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Enhancing employee outcomes:The interrelated influences of managers’ emotional intelligence and leadership style

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بهبود خروجی­های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری

منبع مقاله

Source: Leadership and Organization Development Journal, Volume 33, Number 2, 2012 , pp. 149-174(26)،Publisher: Emerald Group Publishing Limited

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۲۷صفحه / فایل doc فارسی /۴۲صفحه/ ۲۰۱۱

read more

کدمقاله: ۲۲۳۳۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Specifics of the Activity-Based Costing applications in Hospital Management

عنوان فارسیمقاله

بررسی رویکردهای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مدیریت بیمارستان

منبع مقاله

International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۸صفحه / فایل doc فارسی /۱۲صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۳۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

The relationship between human resource management  practices and organizational commitment: A field study

ترجمه فارسی عنوان مقاله

رابطه بین مدیریت منابع بشری در تخصیص سازمانی و عملی:زمینه مطالعه

منبع مقاله

Available online at www.sciencedirect.com،ScienceDirect،Procedia – Social and Behavioral Sciences 99 ( 2013 ) 818 – ۸۲۷

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۱۰صفحه / فایل doc فارسی /۱۸صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۸۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Quantity versusPrice Rationing of Credit: An Empirical Test

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بخش­ پذیری اعتبار به شیوۀ کمیت در مقابل قیمت: یک آزمایش تجربی

منبع مقاله

International Journal of Financial Studies ،ISSN 2227-7072 ،www.mdpi.com/journal/ijfs

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی / ۹صفحه / فایل doc فارسی /۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۶۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

ترجمه فارسی عنوان مقاله

اثر کمیسیون های مجدد در رقابت انتخاباتی در انتخابات مجلس نمایندگان ایالات متحده، ۲۰۰۲تا ۲۰۱۲

منبع مقاله

،Journal of Politics and Law; Vol. 6, No. 2; 2013 ،ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 ،Published by Canadian Centerof Science and Education

 

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۶صفحه / فایل doc فارسی /۱۴صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۵۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

Legalizing environmental exploitation in Brazil: the retreat of public policies for biodiversity protection

ترجمه فارسی عنوان مقاله

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

منبع مقاله

Mongabay.com Open Access Journal – Tropical Conservation Science Vol.6 (4):477-483, 2013
Tropical Conservation Science | ISSN 1940-0829 | Tropicalconservationscience.org،۴۷۷،Opinion article
Legalizing environmental

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۱۳صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۲۳۰۹

عنوان انگلیسی مقاله

The rise of the Internet and its impact on the openness of the justice system in mainland China: improvements and limitations

 

ترجمه فارسی عنوان مقاله

بالارفتن ضریب استفاده از اینترنت و تأثیرآن بر دسترسی به سیستم قضایی در سرزمین چین :گسترش و حدود

منبع مقاله

Bian, M. (2009), Investigation of Hide and Seek, Bian Min’s Personal Voice (4) (躲猫猫调查,边民个人声音(۴)), available at: http://ynbianmin.blog.163.com/blog/static/1062349372009122111545536/ (accessed 4th December, 2013).

Chen, J. and Dong, G. (2008), Analysis of Judicial Unwritten Rules (司法潜规则透析), Research on the Rule of Law, No.2, pp. 37-40.

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی /۱۸صفحه/ ۲۰۰۹

read more

کدمقاله: ۲۲۱۹۱۳

عنوان انگلیسی مقاله

House Price Forecasts, Forecaster Herding, and the Recent Crisis

ترجمه فارسی عنوان مقاله

پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر

منبع مقاله

International Journal of Financial Studies،ISSN 2227-7072،www.mdpi.com/journal/ijfs

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۴صفحه / فایل doc فارسی /۲۱صفحه/ ۲۰۱۳

read more

کدمقاله: ۲۲۱۸۱۰

عنوان انگلیسی مقاله

A two level mutation-selection model of cultural evolution and diversit

ترجمه فارسی عنوان مقاله

یک مدل انتخاب-موتاسیون دو سطحی تکامل و گوناگونی فرهنگی

منبع مقاله

Contents lists available atScienceDirect،Journal of Theoretical Biology،journal homepage:www.elsevier.com/locate/yjtbi

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۱۵صفحه / فایل doc فارسی /۴۰صفحه/ ۲۰۱۰

read more

کدمقاله: ۲۲۱۴۱۱

عنوان انگلیسی مقاله

Events of the Body Politic: A Nancian Reading of Asylum-seekers’ Bodily Choreographies and Resistance

ترجمه فارسی عنوان مقاله

وقایع سیاست بدنی، مطالعه ای به شیوه نانسی در مورد رقص آرایی و مقاومت بدنی پناهجویان (۲۰۱۱) 

منبع مقاله

Publication Date: 2011،Publication Name: Body & Society

مشخصات مقاله

فایل PDF انگلیسی /۷صفحه / فایل doc فارسی /۸ صفحه/ ۲۰۱۱

read more